1.
วุฒิวธันศาณ, กลมพันธ์อ. วัฒนธรรมการดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย กูย บ้านปราสาทเยอ ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ: Culture of Healthcare Using Local Wisdom in Traditional Medicine of Thai Kui Ethnic Group in Banprasat Yoe, Prasat Yoe Sub – District, Praibung District, Sisaket Province. JHUSO [Internet]. 2020Jun.30 [cited 2022Jun.25];4(1):150-67. Available from: https://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/81