1.
วัชรเลิศฐิติกุลร, พรรณสมบุญว, คุ้มกันย. ความพึงพอใจต่อวิธีการประเมิน 360 องศา ที่นำมาใช้กับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : ระดับปฏิบัติการ: Satisfaction of the 360 Degree Assessment Methods Used to Evaluate the Performance of the Supporting Staff at the Faculty of Veterinary Science, Mahidol University: Practitioner Level. JHUSO [Internet]. 2021Jun.17 [cited 2022May20];5(1):133-49. Available from: https://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/127