วัชรเลิศฐิติกุลรุจิกาญจน์, พรรณสมบุญวีรพงษ์, and คุ้มกันยุพิน. “ความพึงพอใจต่อวิธีการประเมิน 360 องศา ที่นำมาใช้กับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : ระดับปฏิบัติการ: Satisfaction of the 360 Degree Assessment Methods Used to Evaluate the Performance of the Supporting Staff at the Faculty of Veterinary Science, Mahidol University: Practitioner Level”. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 5, no. 1 (June 17, 2021): 133-149. Accessed May 20, 2022. https://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/127.