วัชรเลิศฐิติกุลร., พรรณสมบุญว. and คุ้มกันย. (2021) “ความพึงพอใจต่อวิธีการประเมิน 360 องศา ที่นำมาใช้กับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : ระดับปฏิบัติการ: Satisfaction of the 360 Degree Assessment Methods Used to Evaluate the Performance of the Supporting Staff at the Faculty of Veterinary Science, Mahidol University: Practitioner Level”, วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 5(1), pp. 133-149. Available at: https://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/127 (Accessed: 20May2022).