วุฒิวธันศาณภัค, and กลมพันธ์อุษา. 2020. “วัฒนธรรมการดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย กูย บ้านปราสาทเยอ ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ: Culture of Healthcare Using Local Wisdom in Traditional Medicine of Thai Kui Ethnic Group in Banprasat Yoe, Prasat Yoe Sub – District, Praibung District, Sisaket Province”. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 4 (1), 150-67. https://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/81.