[1]
วุฒิวธันศาณ. and กลมพันธ์อ. 2020. วัฒนธรรมการดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย กูย บ้านปราสาทเยอ ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ: Culture of Healthcare Using Local Wisdom in Traditional Medicine of Thai Kui Ethnic Group in Banprasat Yoe, Prasat Yoe Sub – District, Praibung District, Sisaket Province. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. 4, 1 (Jun. 2020), 150-167.