สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกรณีศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.2537 - 2563

Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn and the development of the Border Patrol Police School, a case study of the Ban Nong Yai Border Patrol Police School, Village No. 8, Rung Subdistrict, Kantharalak District SiSaKet Province, 1994 – 2020

  • ธันยพงศ์ สารรัตน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Keywords: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, สยามบรมราชกุมารี, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่,, การเสด็จพระราชดำเนิน, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, Ban NongYai Border Patrol Police School, Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn,, Royal Initiative Project

Abstract

 

บทคัดย่อ

บทความนี้อธิบายถึงการเสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ของสมเด็จ                       พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2537 – 2563 โดยเน้นการศึกษาถึงบริบทของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ก่อนการเสด็จพระราชดำเนิน ความเป็นมาของการเสด็จฯ เยี่ยมโรงเรียนฯ และ             ผลของการพัฒนาโรงเรียนฯ ภายหลังการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมของสมเด็จ             พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2537 – 2563

ผลการศึกษาพบว่า 1) โรงเรียนตำจรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ก่อนการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีสภาพที่ยังไม่มีความเจริญทางกายภาพมากนัก โดยเฉพาะเรื่องการคมนาคม 2) ความเป็นมาของการเสด็จฯ ภายหลัง พ.ศ.2537 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน พ.ศ.2563 รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสด็จฯ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ 3) ผลจากการเสด็จฯ ที่สืบเนื่องจาก                ความเป็นมาของการเสด็จที่ส่งผลต่อโครงการพัฒนาด้านสุขภาวะอนามัย การศึกษา อาชีพ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ซึ่งการพัฒนาเหล่านี้สอดรับกับบริบทของท้องถิ่นบ้านหนองโปร่งใหญ่ที่มีอยู่ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น การเสด็จฯ ยังส่งผลต่อพัฒนาการทางกายภาพของท้องถิ่น และช่วยสืบสานโครงการพัฒนาชนบทของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในรัชกาลที่ 9 ที่ก่อให้เกิดความรับรู้อย่างกว้างขวางที่มีต่อบทบาทด้านการพัฒนาท้องถิ่นของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

            

Abstract

            This article aimed to describe the royal visit to Ban Nong Yai Border Patrol Police School, Village No. 8, Rung Sub-district, Kantharalak District, SiSaKet Province of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, 1994 - 2020, emphasizing the context of the Ban Nong Yai Border Patrol Police School before the royal visit, the background of the school visiting and the results of the development of the school after the royal visitation of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, 1994 - 2020.

            The results of the study were as follows: 1) Before the royal visit of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, Ban Nong Yai Border Patrol School had a condition that did not have much physical prosperity, especially in terms of transportation. 2) The history of His Majesty after 1994 until the present in 2020, a total of 6 times, especially the visitation related to the royal initiative and 3) The outcome of the royal trip that resulted in the development of health, education, occupation, environment, arts, culture, and wisdom development projects in line with the existing local context of Ban Nong Phong Yai very well. The visit also affected the physical development of the local area and helped to carry on the development of the rural development project of Her Majesty King Somdech Phra Srinagarindra Boromarajajonani in the reign of King Rama IX, which contributed to the widespread awareness of the role of rural development of the Thai monarchy.

 

References

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน. (2545). สดุดี 100 ปี สมเด็จย่า. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน. (2559). 60 ปี โรงเรียน ตชด. กรุงเทพฯ: กองฯ.

คริส เบเกอร์ และคณะ. (2556). กลางใจราษฎร์. เชียงใหม่: สำนักพิมพ์ซิลค์เวอร์ม.

ตามรอยพระราชดำริ : น้อมนำโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในจังหวัดศรีสะเกษถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น. (2558). อุบลราชธานี: ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป.

เทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. (2559). บทความพระราชนิพนธ์เรื่องโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. ใน 40 ปี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. กรุงเทพฯ: กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน.

เทพรัตนวิศิษฏศิลป์. (2548). กรุงเทพฯ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์.

ประมวลพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เล่ม 3ปี 2535 - 2540. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ป จำกัด.

ประยุทธ์ สิทธิพันธ์. (2540). กระแสพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรุงไทยการพิมพ์.

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดศรีสะเกษ. (2548). ศรีสะเกษ: สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษและภาคีเครือข่าย.

พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีต่อพสกนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษ. (2554). อุบลราชธานี: ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป.

พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างเดือนตุลาคม 2548 - ธันวาคม 2548. (2548). กรุงเทพฯ: สำนักราชเลขาธิการ.

ภราดร ศรปัญญา และคณะ. (2558). ศรีสะเกษจังหวัดของเราเล่ม 2 : ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ การคมนาคม และสิ่งแวดล้อม. อุบลราชธานี: ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป.

รัตนมณีศรีศิลปศาสตร์. (2553). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล.

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่. (2563). มปท.: มปพ..

เลียง ไชยกาล. (2547). ปาฐกถาเรื่องสภาพจังหวัดอุบลราชธานี. ใน ปาฐกถาของผู้แทนราษฎรเรื่องสภาพของจังหวัดต่างๆ. กรุงเทพฯ: โครงการมิตรภาพญี่ปุ่น-ไทย.

วงเดือน นาราสัจจ์. (2562). ภูมิพลังแผ่นดินรุ่นที่ 5 : เรียนรู้ประวัติศาสตร์ บูรพมหากษัตริย์ไทยในอดีต. กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

สุมาลี บำรุงสุข สุกัญญา บำรุงสุข และศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล. (2541). พระมามลายโศกหล้าเหลือสุข : พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรุงเทพฯ.

สำนักพระราชวัง. (2545). เสด็จฯเยือนอีสานใต้. กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ปจำกัด.

สำนักเลขานุการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สน.กปร.). (2547). รายงานผลการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (เฉพาะโครงการที่อยู่ในขอบข่ายการประสานงานของ กปร.). มปท.: มปพ..

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ อุบลราชธานี (หจช.อบ.). เอกสารกระทรวงมหาดไทย. มท 0201.2.1.31/18. เสด็จฯ โรงเรียน ตชด. ศรีสะเกษ (พ.ศ.2558).

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ อุบลราชธานี (หจช.อบ.). เอกสารกระทรวงมหาดไทย. มท 0201.21.31.4/1. เสด็จโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ศรีสะเกษ (พ.ศ.2548).

นิเชต ฤกษ์สิทธ์, สัมภาษณ์, 15 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

บ้านหนองใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ.

ประกอบ เหล่าเทียม, สัมภาษณ์, 15 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ.

ปราศรัย มัทวาธิ, สัมภาษณ์, 16 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ.

วิทยา คำดี, สัมภาษณ์, 16 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ.

Published
2020-12-28
How to Cite
สารรัตน์ธ. (2020). สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกรณีศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.2537 - 2563: Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn and the development of the Border Patrol Police School, a case study of the Ban Nong Yai Border Patrol Police School, Village No. 8, Rung Subdistrict, Kantharalak District SiSaKet Province, 1994 – 2020. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 4(2), 15-49. Retrieved from https://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/93
Section
Academic Article (บทความวิชาการ)