การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรม ศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุรีไซเคิล โรงเรียนสังกัดสำนักงาน การศึกษาเอกชน จังหวัดสตูล

Development of Basic Mathematical Skills for Preschool Children by Using Creative Arts Activities from Recycled material. Schools Under the Office of Private Education Satun Province

  • รัชฎา อาหมาย ศึกษาศาตร์
  • อริสรา บุญรัตน์
  • ชุติมา ทัศโร
Keywords: เด็กปฐมวัย, กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์, วัสดุรีไซเคิล, preschool children, , creative arts activities, recycled materials

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายคือ 1) เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่จัดประสบการร์โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุรีไซเคิล 2) เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุรีไซเคิล โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสตูลรีไซเคิล ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ร้อยละ 80 3) เปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุรีไซเคิล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับปฐมวัย อายุ 3–5 ปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสตูลศานติศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสตูล จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอนผู้วิจัยเป็นผู้ดําเนินการทดลองด้วยตนเอง โดยทําการทดลอง สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 50 นาที รวมระยะเวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 20 ครั้ง สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุรีไซเคิล 2) แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทีผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุรีไซเคิลสำหรับเด็กปฐมวัยมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.00/91.00 2) ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุรีไซเคิล โดยรวมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

The objectives of this research were to 1) Developing the basic mathematical skills for preschoolers by using creative art activities made from recycled materials. For the schools under the private education office of Satun cycle province to achieve efficiency according to criteria 80% 2) Compare the basic mathematical skills of preschoolers before and after organizing experiments using creative arts activities to from recycled materials. The sample group used in this research was 30 preschool students aged 3-5,

trimester 1, 2020 academic year of Satunsanti School, under the Satun Provincial Private Education Bureau, which was obtained by randomization in several stages. The researcher conducted the experiment on his own. The experiment was conducted 5 day per week, 50 minutes per day, for a total of 4 weeks, for a total of 20 days. The research tool included 1) the managing using arts activities creative experiment from recycled materials plan. 2) A test to measure the math basic skills of preschoolers. The statistics used for data analysis were the mean, standard deviation, and t-value.

The results of the research found 1) The experience management plan using the creative art activities from materials. Early Childhood Recycling Effective from 84.00 / 91.00 2) The basic mathematical skills of preschoolers after receiving creative art activities from recycled materials. Overall, it was higher than before the organization of activities with statistical significance at the 0.01 level.

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2546).พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2545). รูปแบบการเรียนการสอนปฐมวัย. กรุงเทพฯ : เอดิสันเพรสโปรดักส์.

กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2547). การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ : เอดิสันเพรสโพรดักส์.

กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2551). รูปแบบการเรียนการสอนปฐมวัยศึกษา. กรุงเทพฯ : มิตรสัมพันธ์กราฟฟิค.

จิตทนาวรรณ เดือนฉาย. (2541). ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะวาดภาพนอกห้องเรียน. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.

ประไพจิตร เนติศักดิ์. (2529). การสอนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา. ภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์วิทยาลัยครูลําปาง, ลําปาง.

ปานิตา กุดกรุง. (2553). ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยทีได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.

ปิยพร บุญยะพงศ์ไชย. (2557). การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนอำนวยวิทย์ จังหวัดสมุทรปราการ. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี, กรุงเทพฯ.

พีระพงษ์ กุลพิศาล. (2536). สมองลูกพัฒนาได้ด้วยศิลปะ. กรุงเทพฯ : แปลน พับลิชชิ่ง.

พรสุดา ภู่จีน. (2562). การพัฒนาพฤติกรรมความร่วมมือเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยศิลปะจากธรรมชาติ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร. ปริญญานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, กำแพงเพชร.

สารีนา แวหะมะ. (2555). การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์. ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. สาขาการศึกษาปฐมวัย. มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา, ยะลา.

สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. (2553). การวัดและประเมินแนวใหม่ : เด็กปฐมวัย (ปรับปรุง พุทธศักราช 2553). (พิมพ์ครั้งที่3). กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า.

Published
2020-12-28
How to Cite
อาหมายร., บุญรัตน์อ., & ทัศโรช. (2020). การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรม ศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุรีไซเคิล โรงเรียนสังกัดสำนักงาน การศึกษาเอกชน จังหวัดสตูล: Development of Basic Mathematical Skills for Preschool Children by Using Creative Arts Activities from Recycled material. Schools Under the Office of Private Education Satun Province. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 4(2), 85-106. Retrieved from https://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/91
Section
Research Article(บทความวิจัย)