การเสริมสร้างพฤฒิพลังผู้สูงอายุด้านวัฒนธรรมในบุญประเพณีสงกรานต์อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

The Promotion of Elderly Active Aging in Songkran Festival At Phanom Dong Rak District, Surin Province

  • นวรัตน์ นิธิชัยอนันต์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  • สุรีย์ฉาย สุคันธรัต
Keywords: พฤฒิพลัง, , ผู้สูงอายุ, วัฒนธรรม, ประเพณีสงกรานต์, Active Aging, Elderly, Cultural, Songkran Festival

Abstract

        การวิจัยเรื่องการเสริมสร้างพฤฒิพลังผู้สูงอายุด้านวัฒนธรรมในบุญประเพณีสงกรานต์ อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤฒิพลังด้านวัฒนธรรมของผู้สูงอายุในบุญประเพณีสงกรานต์ อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ และเพื่อเป็นข้อเสนอแนวทางการเสริมสร้างพฤฒิพลังที่เหมาะสมของผู้สูงอายุในด้านอื่น ๆเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแนวชาติพันธุ์วรรณนา โดยศึกษาจากวัฒนธรรมในงานบุญประเพณี 12 เดือน ที่มีในชุมชน อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ และคัดเลือกประเพณีสงกรานต์ที่มีอัตลักษณ์เด่น โดยมีกลุ่มผู้สูงอายุเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นผู้ขับเคลื่อนวัฒนธรรมนั้น ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) และไม่มีส่วนร่วม (Non Participatory Observation) และเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลคัดเลือกแบบเจาะจง จำนวน 15 คน ผลการศึกษาพบว่า ประเพณีสงกรานต์ทั้งที่ปราสาทตาเมือนธมและปราสาทตาควาย ผู้สูงอายุมีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมประเพณีให้สำเร็จ หากได้รับการเสริมสร้างอย่างต่อเนื่องผู้สูงอายุอำเภอพนมดงรัก จะมีศักดิ์ศรี มีคุณค่าไม่เป็นภาระทางสังคม และยังเป็นพลังทางสังคมที่สามารถดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้มีสุขภาพใจสุขภาพกายที่ดีมีอายุยืนยาว

              The research entitled The Promotion of Elderly Active Aging in Songkran Festival at Amphoe Phanom Dong Rak Surin aims to study elderly active aging in terms of cultural perspective in the Songkran Festival at Phanom Dong Rak District, Surin Province. A study is a qualitative approach to ethnography that focuses on cultural activities of the Lunar Festival and Fourteen Laws database in the community of Phanom Dong Rak District, Surin Province. The study selected the unique Songkran Festival that driven by the elderly in the community. The researchers used participatory observation, non-participatory observation, and in-depth interviews. The purposive sampling of 15 participants is used in this study. The result of the study found that the Songkran Festival held at Prasat Ta Muean Thom and Prasat Ta Kwai, the elderly that participated in the festival were so proud as they were one important group that driven these cultural activities to succeed. If this group of people being supported, they would get the value of themselves and they can rely on themselves. Moreover, the happiness of succeeding in cultural activities may lead to mental and physical health.

References

กมล สืบเพ็ง. สัมภาษณ์, 12 เมษายน 2562.

คนอีสาน. (2560). ท่องเที่ยวปราสาทตาควาย สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น. สืบค้น 27 เมษายน 2560. จาก http://koratdaily.com/blog.php?id=5272.

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา. (2553). การเป็นสมัยใหม่กับแนวคิดชุมชน. กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์.

ชะเอม แก้วคล้าย. (2542). จารึกปราสาทตาเมือนธม. วารสาร ศิลปากร, 42(2), 72-73.

วิพรรณ ประจวบเหมาะ. (2560). แปลงผลการวิจัย สู่การพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ.กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศรัณย์ ทองปาน. (2547). ตาควาย ปราสาทร้างกลางความคลุมเครือ. วารสารเมืองโบราณ, 30(2), 10-15.

เล็ก เจริญศิริ. สัมภาษณ์, 12 เมษายน 2562.

_______. (2562). บักได. สืบค้น 30 เมษายน 2562. จาก http://www.bakdailocal.go.th/

_______. (2562). ประเพณีสงกรานต์ปราสาทตาควาย. สืบค้น 25 เมษายน 2561. จาก https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/2990

WHO. (2002).Active Aging A policy Framwork [Onlone].Available:https://apps.who.int/iris/bistream/2002.

Published
2020-06-30
How to Cite
นิธิชัยอนันต์น., & สุคันธรัตส. (2020). การเสริมสร้างพฤฒิพลังผู้สูงอายุด้านวัฒนธรรมในบุญประเพณีสงกรานต์อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์: The Promotion of Elderly Active Aging in Songkran Festival At Phanom Dong Rak District, Surin Province. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 4(1), 87-106. Retrieved from https://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/85
Section
Research Article(บทความวิจัย)