ความรู้ ทัศนคติและความเชื่อเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะของประชาชน ในพื้นที่อำเภอปราสาท กาบเชิง และพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

Knowledge, attitude and belief about organ donation of people in the area of Prasat, Kap-Choeng and Phanom-Dong-Rak District, Surin Province.

  • พฤกษชาติ ทบแป พยาบาลวิชาชีพ
Keywords: ความรู้, ทัศนคติและความเชื่อ, การบริจาคอวัยวะ, ประชาชน, Knowledge, Attitude, and Belief, Organ donation, People

Abstract

       การผสานวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติและความเชื่อเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะของประชาชนในพื้นที่อำเภอปราสาท กาบเชิง และพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มตัวอย่างคือผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอปราสาท จำนวน 436 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ 3 อำเภอ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและจัดประชุมกลุ่มระหว่างการออกรณรงค์เชิงรุก 10 ครั้ง ในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 – พฤษภาคม พ.ศ.2562 เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา

       ผลการศึกษา พบว่า 1) ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ มากกว่าครึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านจำนวน 238 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.6 เคยแสดงเจตจำนงบริจาคอวัยวะหรือบริจาคดวงตาไว้ล่วงหน้าเพียง 8 รายเท่ากับร้อยละ 1.8 เคยได้รับทราบข้อมูลหรือความรู้ในเรื่องการบริจาคอวัยวะ จากแหล่งข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 268 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.5 2) ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะตอบถูกต้องมากที่สุด ในประเด็นการบริจาคอวัยวะเป็นการบริจาคอวัยวะในส่วนที่ยังใช้ได้ดี ไปปลูกถ่ายให้ผู้ที่รอรับบริจาค จำนวน 234 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.7  3) กลุ่มตัวอย่างมีระดับทัศนคติและความเชื่อในประเด็นทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่มีความรู้จากการร่วมกิจกรรมรณรงตค์ ด้านทัศนคติ ความเชื่อ เป็นไปตามคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเป็นสำคัญ

            This research focused on knowledge, attitude, and belief about organ donation of people in the area of ​​Prasat, Kap-Choeng, and Phanom-Dong-Rak district, Surin Province. The sample group consisted of 436 community leaders in Prasat District. The participants were divided into a group by purposive sampling includes people in 3 districts area by in-depth and focus group interviews during ten times of active campaign and collecting data during May 2018 - May 2019. The research instruments are a questionnaire developed by the researcher, a semi-and structured interview, data analysis using descriptive statistics, and content analysis techniques.

            The study found that 1) all participants were Buddhism or 238 people, more than half are the chief of the village, they had expressed their intention to donate organs or eye donation only 8 cases of 238 cases or 1.8 percent. There were 268 participants as 61.2 percent who received the information from the medical staff on organ donation. 2) Knowledge concerning organ donation is the most accurate answer as 234 persons, representing 53.7 percent on the issue of organ donation as the healthy condition organs can use to transplant in the recipient 3) the sample group had a moderate level of attitudes and beliefs on all issues related to significant informant group who had participated in an active campaign, informant group were Buddhism principles.

References

จุฑามาศ ปั่นมงคล. (2547). ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมต่อการบริจาคอวัยวะของผู้ที่มาบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย. (วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์. (2558). 2 เมษายน 2558. 21 ปี ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย. (พิมพ์ครั้งที่ 18). กรุงเทพฯ: สภากาชาดไทย.

ดวงตา อ่อนสุวรรณ. (2556). คู่มือปฏิบัติงานการรับบริจาคอวัยวะ. นนทบุรี: สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

ดวงตา อ่อนสุวรรณ และคณะ. (2558). ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการรับบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข. วารสารวิชาการสาธารณสุข, 24(4), 779-792.

นภดล ทองมั่น. (2541). การศึกษาความสัมพันธ์ของลักษณะทางประชากรศาสตร์และการเปิดรับสื่อที่มีต่อความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมต่อเรื่องการบริจาคอวัยวะของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์ปริญญาวารสารศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

พรพรรณ ชมงาม. (2552). ปัจจัยทางการสื่อสารที่มีต่อการตัดสินใจบริจาคอวัยวะของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์ปริญญาวารสารศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

มาลินี วงศ์สิทธิ์. (2535). ทัศนคติต่อค่านิยมเกี่ยวกับครอบครัวในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย. (2556). คู่มือการดูแลผู้บริจาคอวัยวะที่มีภาวะสมองตายและประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ. สืบค้น 31 พฤษภาคม 2561. จาก http://www.organdonation.org

อนงค์ ผ่องศรี. (2547). การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และการตัดสินใจ ของผู้บริจาคอวัยวะให้ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย. (วิทยานิพนธ์ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต) กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

Cetin, G., Turgut, M., & Kacar, H. (2014). “High school students knowledge and Attitudes of organ donation and organ Transplantation”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116: 2813-2818.

Lorena, T., Cristina, G. (2015). Attitude, Preceptions and Determinant factors in organ Donation. (ISSN; 2067-5941). Social Research Reports, 27: 67-76

Published
2020-06-30
How to Cite
ทบแปพ. (2020). ความรู้ ทัศนคติและความเชื่อเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะของประชาชน ในพื้นที่อำเภอปราสาท กาบเชิง และพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์: Knowledge, attitude and belief about organ donation of people in the area of Prasat, Kap-Choeng and Phanom-Dong-Rak District, Surin Province . วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 4(1), 73-86. Retrieved from https://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/84
Section
Research Article(บทความวิจัย)