แนวทางการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีสู่ความเป็นเลิศชายขอบ EEC

The Development of Prachinburi province guideline to excellence on the marginal of EEC

  • ศิริวุฒิ วรรณทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Keywords: แนวทางการพัฒนา, จังหวัดปราจีนบุรี, เศรษฐกิจและอีอีซี, Development guidelines, Prachinburi province, economic and EEC

Abstract

        บทความนี้มีจุดประสงค์ 2 ประการ คือ ประการแรกเพื่อศึกษาพัฒนาการทางเศรษฐกิจของจังหวัดปราจีนบุรี ประการที่สองเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีสู่ความเป็นเลิศของจังหวัดในภาคตะวันออกท่ามกลางกระแสการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก พบว่า จังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกที่มีประวัติศาสตร์ของจังหวัดที่ยาวไกลนับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนกระทั้งถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นจังหวัดที่มีความเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงมาก โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด ณ ราคาตลาดต่อหัวต่อหนึ่ง ในช่วง พ.ศ. 2555-2562 ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 4 ของประเทศรองจาก กรุงเทพมหานคร ระยอง และชลบุรี ดังนั้นในการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีสู่ความเป็นเลิศจำเป็นต้องเดินตามแผนการพัฒนาจังหวัดและปรับจุดแข็งของจังหวัดให้เป็นเมืองเศรษฐกิจสีเขียวและอุตสาหกรรมบริการ เพื่อให้เป็นเมืองเกษตรสีเขียวและเมืองท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเติบโตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกต่อไป

         This article has 2 objectives. Firstly, to study the economic development of Prachinburi Province and secondly, to study the guidelines for developing Prachinburi province into the excellence of the provinces in the Eastern region, amidst the industrial development trend of the Eastern Economic Corridor (EEC) policy based found out that Prachinburi Province is one of the eastern region that has a long history from prehistoric era until the present. Moreover, it is a province that has a very high economic growth that the Gross Provincial Product at Current Market Price per capita from 2012-2019, which is ranked 4th in the country after Bangkok, Rayong and Chonburi provinces. Therefore, in order to developing Prachinburi province to excellence, it is necessary to follow the provincial development plan and adjust the province's strengths to be a green economy city and service industry. In order to be a green agricultural city and a tourist city to support the growth of the economic terrace in the eastern region forward.

 

 

References

เรื่อง พระราชบัญญัติยุบและรวมการปกครองบางจังหวัด พุทธศักราช 2485. (2485, 10 ธันวาคม). ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 59 ตอนที่ 77.

เรื่อง พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก พุทธศักราช 2489. (2489, 9 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 63 ตอนที่ 29

เรื่องประกาศ เรื่องการเปลี่ยนชื่ออำเภอ. (2460, 29 เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 34 หน้า 40.

ภารดี มหาขันธ์, รองศาสตราจารย์. (2555). การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของภาคตะวันออกยุคปรับปรุงประเทศตามแบบสมัยใหม่ถึงปัจจุบัน. องศาสบายดี : นนทบุรี.

จังหวัดปราจีนบุรี. 2559. แผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2561 – 2564. 30 กันยายน 2559.

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำนักงาน. 2559. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12. สำนักนายกรัฐมนตรี : กรุงเทพมหานคร.

Richards, G. (2019). Creative tourism: Opportunities for smaller places? Tourism and Management Studies , 15 (Special Issue), 7-10.

ไทยรัฐออนไลน์. (2562). เปิดชื่อ 55 เมืองรอง รัฐบาลแจกเงินไปเที่ยว. สืบค้น 8 มิถุนายน 2563. จากhttps://www.thairath.co.th/news/society/1551041

Published
2020-06-30
How to Cite
วรรณทองศ. (2020). แนวทางการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีสู่ความเป็นเลิศชายขอบ EEC: The Development of Prachinburi province guideline to excellence on the marginal of EEC. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 4(1), 15-32. Retrieved from https://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/83
Section
Academic Article (บทความวิชาการ)