การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้คำเสริมน้ำเสียงในภาษาจีน ของผู้เรียนชาวไทย

An Analysis of Errors in the Acquisition of Modal Particles by Thai Chinese Learners- Based on the Comparative Analysis of Modal Particle in Chinese and Thai

  • กมลทิพย์ รักเกียรติยศ li_yu_jie@hotmail.com
Keywords: คำอักษรพ้องรูปในภาษาจีน, การออกเสียง, รูปแบบทางความหมาย, ชนิดคำ, Chinese teaching, modal particle, contrast, error analysis, teaching strategy

Abstract

      บทความวิจัยการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการใช้คำเสริมน้ำเสียงในภาษาจีนของผู้เรียนชาวไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความหมายและการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการใช้คำเสริมน้ำเสียงโดยสามารถแบ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดออกเป็น 4 ประเภท คือ การตกหล่นของคำหรือส่วนประกอบ การเกินมาของคำหรือส่วนประกอบ การใช้คำผิดความหมายและการเรียงลำดับคำหรือส่วนประกอบไม่ถูกต้อง ผลการวิจัยนี้สามารถเพิ่มความสามารถและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยให้เหมาะสมต่อไป  

      From the perspective of Chinese teaching and investigation, modal particle was a kind of speech. This paper was concerned with the comparison of Chinese and Thai semantic functions and an analysis the errors of Chinese modal particles for four types. The errors were summed up: omission, wrong addition, wrong substitution and dislocation, and finally we discuss teaching strategies of the errors. The results of this research can enhance the ability and development of Chinese teaching in Thailand.

 

 

 

References

สุนันท์ อัญชลีนุกูล. (2562). ระบบคำภาษาไทย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Dictionary of Chinese Academy of Social Sciences and languages .(2016).Modern Chinese Dictionary (7th Edition). Beijing: The Commercial Press.

Lu Jianji. (1994).An Analysis of Grammatical Errors in Learning Chinese.Foreigners Language teaching and research.

Qi Huyang. (2002).On the Establishment of Mood System in Modern Chinese. Chinese Learning.

Qi Huyang. (2003).Some problems related to the norms of modal particles. Application of language and characters.

Xu Lihua. (2002).Modal Particles. Journal of Zhejiang Normal University.

Zhang Wei, Wan Yanmei. (2011). An Analysis of Errors in the Chinese Modal Particles by Korean Students. Anhui Literature (second half of the month).

Zhou Xiaobing. (2009). Introduction to teaching Chinese as a foreign language. Beijing: Commercial Press.

Published
2020-06-30
How to Cite
รักเกียรติยศก. (2020). การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้คำเสริมน้ำเสียงในภาษาจีน ของผู้เรียนชาวไทย: An Analysis of Errors in the Acquisition of Modal Particles by Thai Chinese Learners- Based on the Comparative Analysis of Modal Particle in Chinese and Thai. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 4(1), 107-123. Retrieved from https://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/80
Section
Research Article(บทความวิจัย)