การศึกษาการใช้คำปัจจัยภาษาจีน “X子” กับ “X儿”

  • กมลทิพย์ รักเกียรติยศ
Keywords: Chinese suffix, “X子”, “X儿”

Abstract

บทคัดย่อ

 

            บทความวิจัยการศึกษาการใช้คำปัจจัยภาษาจีน “X子” กับ “X儿” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบทางความหมายและชนิดของคำปัจจัย“X子” กับ “X儿” ในภาษาจีน โดยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากพจนานุกรมภาษาไทยและจีนมาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบชนิดคำโครงสร้าง “X子” กับ “X儿” ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเป็นคำนาม ส่วนประเภทความหมายของโครงสร้าง “X子” กับ “X儿” นั้นส่วนใหญ่มีรูปแบบทางความหมายที่ยังคงความหมายเดิม ทั้งนี้ผลการวิจัยสามารถเพิ่มความเข้าใจและลดความสับสนในการใช้คำปัจจัยภาษาจีน“X子” กับ “X儿” และเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาระบบคำในภาษาจีนต่อไป

Abstract

 

            The research aimed to study the meaning of  suffix structure in the pattern and type of Chinese suffix “X 子”and “X 儿” by collecting all the information from the dictionary to analyze. The results showed that most of the structure of “X 子” and “X 儿” became nouns, while the meaning of the structure “X 子” and “X 儿” still kept their original meaning. As a result, this study could improve the understanding and reduce misapplication of Chinese suffix structure “X 子” and “X 儿” as a Chinese word database system.

References

เอกสารอ้างอิง

เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ. (2535). พจนานุกรมจีน-ไทย 现代汉语词典. กรุงเทพฯ:
รวมสาส์น.
ประพิณ มโนมัยวิบูลย์. (2545). ไวยากรณ์จีนกลาง. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ:
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
. (2548). ระบบภาษาจีนกลาง. วารสารภาษาจีนพื้นฐานเพื่อ
การสื่อสาร, 2, 215-330.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2554.
(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.
中国社会科学语言研究所词典.(2014).现代汉语词典(第六
版).北京:商务印书馆.
Published
2019-06-26
How to Cite
รักเกียรติยศก. (2019). การศึกษาการใช้คำปัจจัยภาษาจีน “X子” กับ “X儿”. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 3(1), 53-66. Retrieved from https://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/63
Section
Research Article(บทความวิจัย)