Journal of Human & Society (JHUSO)
Return to Article Details ผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตาม หลักเศรษฐกิจพอเพียงของตำรวจในประเทศไทย Download Download PDF