ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5

Factors Affecting Work Efficiency of Personnels of Ubonratchathani Primary Educational Service Area office 5

  • ชีวารัตน์ ปิมแปง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
  • อัยรดา พรเจริญ
  • ฐิติพร อุ่นใจ
Keywords: ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, วัฒนธรรมขององค์กร, ค่านิยมร่วม, Work efficiency, Organizational culture, Shared values

Abstract

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 และเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 จำแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Taro Yamane, 1973: 727) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 395 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิอย่างเป็นสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ การทดสอบค่าทีและการทดสอบค่าเอฟ ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่านิยม กลยุทธ์ ระบบ ลักษณะงาน และวัฒนธรรมขององค์กร ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 สามารถร่วมกันทำนายประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 ได้ร้อยละ 38.10 (R2adj= .381) 2) บุคลากรที่มีอายุต่างกัน ให้ความสำคัญ วัฒนธรรมขององค์กรและลักษณะงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และค่านิยมร่วม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันให้ความสำคัญวัฒนธรรมขององค์กรและลักษณะงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 บุคลากรที่มีประเภทตำแหน่งให้ความสำคัญลักษณะงาน กลยุทธ์ ระบบ ค่านิยมร่วม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
     The purposes of this study were 1) to study the factors affecting work efficiency of personals of Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area office 5 and 2) to compare factors affecting work efficiency of personnel of Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area office 5 classified by demographic characteristics. Three hundred sixty-five personals were selected by Proportional Stratified Random Sampling (by referring to Taro Yamane, 1973: 727). The research instruments used for data collection was a 5-point scale questionnaire with the validity level of 0.92. The percentage, mean, standard deviation, multiple regression analysis, T-test, and F-test were used to analyze the data. The results of the study were as follows 1) In terms of values, strategy, systems, job characteristics and the organizational culture affecting work efficiency of personals of Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area office 5 can jointly predict work efficiency of personnel of Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area Office 5 by 38.10 percent (R2adj= .381) 2) Personals with different ages valued the organizational culture and job characteristics significantly different at the statistical level of .01, and the shared values significantly different at the statistical level of .05. personals with different level of education gave precedence to the organizational culture and job characteristic significantly different at the statistical level of 0.5. personnel with type of positions placed importance on job characteristics, strategies, systems, and shared values significantly different at the statistical level of 0.5.

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2559). แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564). http://www.mua.go.th/

ธัญญามาส โลจนานนท์. (2557). ภาวะผู้นำและแรงจูงใจในการทํางานที่ส่งผลต่อ ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด [วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ปัณฑารีย์ ฟองแพร่. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพการทำงานสูง: กรณีศึกษาธนาคารยูโอบี [วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยบรูพา.

ประดิษฐ์ สร้อยเพชร. (2557). ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งหนึ่งส่วนงานวิศวกรรมที่ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร [การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยเนชั่น.

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580). (2561, 13 ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 135 ตอนที่ 82. หน้า 3.

วรรณา อาวรณ์. (2557). แรงจูงใจในการทํางานกับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการรัฐสภา ระดับปฏิบัติงาน สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร [สารนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยเกริก.

ศรัณย์นภา ทัศนัยนา. (2557). การศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้นําเชิงพฤติกรรมของผู้จัดการต่อระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การและประสิทธิผลขององค์การ กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) คลัสเตอร์ปิ่นเกล้า [การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5. (2563). ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563. เอกสารหมายเลข 5/2563. www.ubon5.go.th

Pawirosumarto, S., Sarjana, P.K., & Muchtar, M. (2017). "Factors affecting employee performance of PT.Kiyokuni Indonesia", International Journal of Law and Management, 59(4), 602-614.

Taro Yamane. (1973). Statistics: An Introductory Analysis (2nd ed.). Harper and Row.

Yuwantari, V., Sumartono, S., & Saleh, C. (2020). “Evaluation of BTIP’s Performance After the Implementation of PPK-BLU Policy in Indonesia”. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(10), 491-499.

Published
2022-06-25
How to Cite
ปิมแปงช., พรเจริญอ., & อุ่นใจฐ. (2022). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5: Factors Affecting Work Efficiency of Personnels of Ubonratchathani Primary Educational Service Area office 5. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 6(1), 188-206. Retrieved from https://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/189
Section
Research Article(บทความวิจัย)