กลยุทธ์ในการสืบค้นวีดีโอสื่อการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชัน TikTok โดยใช้ hashtag (#) คำว่า ภาษาจีน

THE STRATEGIES OF FINDING REQUIRED E-LEARNING’s VIDEO VIA TikTok APPLICATION BY USING THE HASHTAG #ภาษาจีน

  • วัชราภรณ์ เจริญสะอาด
  • เอกชัย แสงจันทร์ทะนุ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  • ปิยนนท์ หลวงอินทร์
Keywords: การสืบค้น, ภาษาจีน, TikTok, hashtag

Abstract

     บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลลัพธ์และกลยุทธ์ในการค้นหาสื่อวีดีโอ การเรียนรู้ภาษาจีนบนแอปพลิเคชัน TikTok โดยใช้ hashtag ที่มีคำว่า “ภาษาจีน” จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่าผลลัพธ์ของข้อมูลที่ได้จากการค้นหาสามารถแบ่งได้เป็น สองประเภทใหญ่คือ 1. hashtag ที่มีลักษณะไม่จำเพาะ จะแสดงผลลัพธ์ครอบคลุม ทุกหมวดเนื้อหา รวมไปถึงเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำว่า “ภาษาจีน” 2. hashtag ที่มีลักษณะจำเพาะ จะพบผลลัพธ์เฉพาะบางหมวด ดังนั้นการเลือก hashtag ที่ไม่กว้างเกินไป มีความแม่นยำ เลือกคำค้นที่ใกล้เคียงกับเนื้อหาที่ต้องการสืบค้น และควรใช้ hashtag ในการค้นหาอย่างน้อยสองถึงสามแบบ จะสามารถค้นหาสื่อวีดีโอได้ตรงกับความต้องการของผู้สืบค้นมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในมุมของผู้ผลิตสื่อ การตั้งชื่อ hashtag ที่ดีควรตรงกับเนื้อหา ไม่เว้นวรรค ไม่ใส่สัญลักษณ์ และไม่ควรใช้คำที่จำเพาะหรือเฉพาะกลุ่มเกินไป ในเรื่องการติด hashtag ไม่ควรติดมากเกินความจำเป็นและไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

     The purpose of this research aimed to study the results and strategies for Chinese language learning’s video data on the TikTok application by using the hashtag “ภาษาจีน” “Chinese language” in the Thai word. The results of the research were divided into two majors: 1) unspecific hashtag, which cover all groups of Chinese language learning’s video data, including unrelated to Chinese language learning’s video data. 2) specific hashtags, which cover partial groups of Chinese language learning’s video data. Therefore, should selected selecting hashtags that was not too broad, accuracy, related keywords with the content and search hashtags at least two to three types were easier to search video media that right requirement of the searcher. From the point of view of media producer, a good hashtag naming should matchup with the content, do not used symbols and space. Moreover, do not used too many specific words or too many phrases. In regards to hashtags, do not used more hashtags than necessary and unrelated to the content.

References

จิตรา วรรณสอน. (2562). รูปแบบการทําตลาดแบบเนื้อหาบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อกลุ่มเจเนอเรชันซี (Z). ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 2562 เรื่องวิจัยและนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0 (น. 415-423). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ณัฐชนน บูรณะ. (2564, 24 กันยายน). สอนทำโฆษณา TikTok Ads ละเอียดยิบ แบบฉบับจับมือทำ. https://foretoday.asia/articles/tiktok-ads-how-to/

ยุพดี หวลอารมณ์, จิดาภา อมรางกูร และวัชราภรณ์ เจริญสะอาด. (2564). การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนผ่านแอปพลิเคชันสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างเเรงจูงใจในการเรียนรู้. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 10(1), 37-52.

เสกสรร สายสีสด, ณัฐวุฒิ คำทวี, ธิฆัมภรณ์ แกล้วกล้า, วราภรณ์ โพนแป๊ะ, เอกรัตน์ แซ่อึ้ง และภัคจิรา ทองนิล. (2564). การศึกษาพฤติกรรมการใช้และความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน TikTok ของนักเรียน นักศึกษาในเขตเทศบาลนครอุดรธานี. วารสารวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2(3), 11-26.

Bahiyah, O., & Wang, D. Q. (2020, march 12). Watch, Share or Create: The Influence of Personality Traits and User Motivation on TikTok Mobile Video Usage. iJIM, 14(4), 121-136. https://doi.org/10.3991/ijim.v14i04.12429

Published
2022-06-23
How to Cite
เจริญสะอาดว., แสงจันทร์ทะนุเ., & หลวงอินทร์ป. (2022). กลยุทธ์ในการสืบค้นวีดีโอสื่อการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชัน TikTok โดยใช้ hashtag (#) คำว่า ภาษาจีน: THE STRATEGIES OF FINDING REQUIRED E-LEARNING’s VIDEO VIA TikTok APPLICATION BY USING THE HASHTAG #ภาษาจีน. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 6(1), 165-187. Retrieved from https://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/185
Section
Academic Article (บทความวิชาการ)