ไทยศึกษากับการศึกษาชุมชนไทย

Thai Study with The Thai Community Study

  • ธนิต โตอดิเทพย์ Burapha University
Keywords: ไทยศึกษา, วิธีวิทยา, ชุมชนศึกษา, Thai Studies, Methodology, Community Studies

Abstract

      บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแนวทางการศึกษาของชุมชนไทย ผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าการสร้างองค์ความรู้ของไทยศึกษาได้รับอิทธิพลมาจาก วิธีคิดแบบตะวันตกทั้งด้านระเบียบวิธีและการศึกษาของนักวิชาการชาวต่างประเทศ วิธีการศึกษาชุมชนทางไทยศึกษาสามารถจำแนกออกเป็นการศึกษาตามแนวทางประวัติศาสตร์กระแสหลัก การศึกษาตามแนวประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การศึกษาของสำนักวัฒนธรรมชุมชน การศึกษาภายใต้บริบทของสังคม วัฒนธรรมและการเมืองสมัยใหม่ และเสนอแนวทางการศึกษาเชิงการต่อต้านซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างผู้คน ชุมชน ท้องถิ่น และระบบโลก

     This article aims to review the educational guidelines of the Thai community. The results of this study have shown that the creation of knowledge in Thai studies is influenced by Western methods of thinking both methodologically and educationally by foreign scholars. The methods of community education in Thai studies can be classified into mainstream historical studies. Education based on local history Education of the Bureau of Community Culture Education under a social context modern culture and politics and proposes a counter-educational approach as a link between people, communities, localities and the global system.

References

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา. (2524). เศรษฐศาสตร์กับประวัติศาสตร์ไทย. ทวีกิจการพิมพ์.

ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และคณะ. (2526). ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคม. โรงพิมพ์เทพประทานพร.

ชนิดา ชิตบัณฑิต. (2550). โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: การสถาปนาพระราชอำนาจนำในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

ชัยพง สำเนียง. (2563). ราชาชาตินิยมกับการเขียนประวัติศาสตร์ชาติไทย และประวัติศาสตร์กระแสอื่นในฐานะเชิงอรรถ. https://prachatai.com/journal/2020/02/86456.

ทักษ์ เฉลิมเตียรณ. (2548). การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ. มูลนิธิโครงการ ตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ธงชัย วินิจจะกูล. (2544). ประวัติศาสตร์ไทยแบบราชาชาตินิยม จากยุคอาณานิคมอำพรางสู่ราชาชาตินิยมใหม่หรือลัทธิเสด็จพ่อของกระฎุมพีไทยในปัจจุบัน. ศิลปวัฒนธรรม, 23(1), 56-65.

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. (2546). การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475. อมรินทร์.

นิธิ เอียวศรีวงศ์. (2550). กรุงแตกพระเจ้าตากฯและประวัติศาสตร์ไทย ว่าด้วยประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นิพนธ์ (พิมพ์ครั้งที่ 8). มติชน.

มณีมัย ทองอยู่. (2546). การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจชาวนาอีสาน: กรณีชาวนาลุ่มน้ำพอง. สร้างสรรค์.

ยงยุทธ ชูแว่น. (2551). ครึ่งศตวรรษแห่งการค้นหาและเส้นทางสู่อนาคตประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).

สายชล สัตยานุรักษ์. (2556). พระยาอนุมานราชธน: ปราชญ์สามัญชนผู้นิรมิต “ความเป็นไทย”. มติชน.

อภิชาต สถิตนิรามัย และคณะ. (2556). ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย. สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).

อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ และคณะ. (2558). รวมบทความประกอบการนำเสนอชุด โครงการวิจัย: ความเปลี่ยนแปลง “ชนบท” สังคมไทยบนความเคลื่อนไหว. กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

อานันท์ กาญจนพันธ์. (2538). “บทบาทของนักวิจัยและทุนวิจัยอเมริกัน ในการสร้างกระบวนทัศน์ด้านไทยศึกษา” ในบทบาทของต่างประเทศในการสร้างองค์ ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย. สำนักงานคณะกรรมการวิจัย (สกว.).

Caouette, D. and Turner, S. (2009). Agrarian Angst and Rural Resistance in Contemporary Southeast Asia. Routledge.

Scott, J. (1985). Weapon of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistant.

Yale University Press.

_______. (1990). Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcript. Yale University Press.

Walker, A. (2008). The Rural Constitution and Everyday Politics of Elections in Northern Thailand. Journal of Contemporary Southeast Asia, 38(1), 84-105.

_______. (2012). Thailand’s Political Peasant: Power in the Modern Rural Economy. Journal of social Anthropology and Comparative Sociology, 45(2), 303-305.

Published
2022-06-22
How to Cite
โตอดิเทพย์ธ. (2022). ไทยศึกษากับการศึกษาชุมชนไทย: Thai Study with The Thai Community Study. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 6(1), 146-164. Retrieved from https://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/183
Section
Academic Article (บทความวิชาการ)