ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจธนาคารออมสิน ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

Marketing mix factors influencing the service decision process Government Savings Bank Business Loan in Ubon Ratchathani Province

  • จุฬารัตน์ กรุงศรี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
Keywords: ส่วนประสมทางการตลาด, กระบวนการตัดสินใจ, ธุรกิจสินเชื่อ, ธนาคารออมสินจังหวัดอุบลราชธานี, Marketing mix, Decision making process, Credit business Government, Savings Bank Ubon Ratchathani Province

Abstract

      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจธนาคารออมสิน ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 2) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจธนาคารออมสิน ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างจากลูกค้าผู้มาใช้บริการกับธนาคารออมสินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 23 สาขา ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 302 คน แบบแบ่งชั้นภูมิอย่างมี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การทดสอบค่าทีและการทดสอบค่าเอฟ ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์/การบริการ ด้านอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกสินเชื่อธุรกิจธนาคารออมสิน ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และปัจจัยด้านสถานที่และช่องทางการบริการ ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกสินเชื่อธุรกิจธนาคารออมสิน ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจธนาคารออมสิน ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ประกอบกิจการ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ ด้านสถานที่และช่องทางการบริการ ด้านอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านลักษณะทางกายภาพ ส่วนประเภทธุรกิจ ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นด้านลักษณะทางกายภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

      This research has the objective for (1) to study the marketing mix factors that influence the decision making process for using the Government Savings Bank business loan service. in Ubon Ratchathani Province. 2) to compare the mix factors marketing that influences the decision making process for using Government Savings Bank business loans in the province of Ubon Ratchathani classified by personal factors, the sample group used in the research was using a random sampling method from customers who used to use the service with The Government Savings Bank in Ubon Ratchathani Province, 23 branches, received a total sample of 302 people, which proportional terrain The tools that were used in the research are questionnaire and statistic to analyze the data are, percentage, mean, deviation, Standard Multiple Regression Analysis t-Test and F-Test

     The results of the research found out that:
          1. The product/service factors Interest rates and fees physical appearance and marketing promotion affects the decision making process for the Government Savings Bank business loan in Ubon Ratchathani Province with statistical significance at the 0.01 level and factors of location and service channels affects the decision making process for the Government Savings Bank business loan in Ubon Ratchathani Province statistically significant at the 0.05 level.

         2. When comparing the marketing mix factors that influence the decision making process Government Savings Bank Business Loan in Ubon Ratchathani Province, classify by personal factor found that the users with sex, age, marital status education level period of business and different average monthly income, there are no different opinions. The product/service location and service channels Interest rates and fees marketing promotion and physical characteristics, different business types had statistically different opinions on physical characteristics at the 0.05 level.

References

จิรันดร เทพพิพิธ. (2556). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการเคเบิลทีวีท้องถิ่น ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี [ภาคนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

จุรีย์พร ศักดิ์สุริยา. (2557). ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ โรงแรมขนาดเล็กในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพะเยา [การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยเชียงราย.

ชาติชาติ พยุหนาวีชัย. (2563, 29 เมษายน). 3 DNA หนุนออมสินยุคใหม่ สู่ “ธนาคารเพื่อความยั่งยืน”. https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9630000045085

ณภัทร สำราญราษฎร์ และวราวุฒิ ติดวารี. (2552). ปัจจัยทางการตลาดที่นักท่องเที่ยวชาวยุโรปให้ความสำคัญในการเลือกใช้บริการที่พักแบบบูติก โฮเต็ลในเขตกรุงเทพมหานคร [การค้นคว้าอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัย นเรศวร.

ดุษฎี พัฒนวิริยะพิศาล. (2550). ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี [การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยธรรมาธิราช.

ทองใบ สุดชารี. (2551). การวิจัยธุรกิจ : ปฏิบัติการวิจัยนอกเหนือจากตำรา. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

ธาวินี โชติวรรณกุล. (2550). ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเข้า พักในโรงแรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย [วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.

ธนาคารออมสินภาค 12. (2562). รายงานจำนวนประชากรที่ใช้บริการธนาคารออมสินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี. ธนาคารออมสินภาค 12.

ธนาคารออมสิน. (2559, 5 กันยายน). วิสัยทัศน์ พันธกิจธนาคารออมสินhttps://www.gsb.or.th/about/.

ธนาคารออมสิน. (2563, 7 ตุลาคม). นโยบายการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ธนาคารเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน. https://www.gsb.or.th/media/2019/ 08/N_SC.pdf

นารีรัตน์ เกษมทรัพย์. (2556). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อทองรูปพรรณของผู้บริโภคในเขต อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี [วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

มาลิน เมธิยานนท์. (2554). ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการโรงแรมธุรกิจของนักท่องเที่ยวชายไทยในเขตวัฒนา [การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยนเรศวร.

ละออง มังตะการ. (2561). “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินด้านสินเชื่อธนาคารไทยพาณิชย์ของผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดอุบลราชธานี”. วารสาร บริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 7(13), 54-74.

________. (2560). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินด้านสินเชื่อธนาคารไทยพาณิชย์ของผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดอุบลราชธานี [การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, สำนักงาน. (2559, 25 กันยายน). รายงานจำนวนผู้ประกอบการและการจ้างงานข้อมูล และสถานการณ์SMEs. http://www.sme.go.th

สุรีย์ ศิรินาวี. (2557). ส่วนประสมทางการตลาดในการบริหารสินเชื่อธนาคารออมสิน สาขาราชบุรี จังหวัดราชบุรี [การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.

สุภาภรณ์ อูปแก้ว. (2554). ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจขายผลิตผล

ทางการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์เกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด [การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจ]. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

อดุลย์ หริรักษ์เสาวณีย์. (2542). ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ศึกษากรณีเขตอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี [วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยบูรพา.

อรุณี ล้อมเศรษฐี. (2554). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเลือกใช้บริการที่พักในเขตกรุงเทพมหานคร [การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี.

อรอนงค์ ทองแท้. (2552). ปัจจัยทางการตลาดในการเลือกเข้าพักโรงแรมของนักท่องเที่ยวต่างประเทศในเขตตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต [การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.

Kotler, P. and G. Armstrong. (1996). Principles of Marketing (7th ed). Prentice Hall.

Published
2022-06-21
How to Cite
กรุงศรีจ. (2022). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจธนาคารออมสิน ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี: Marketing mix factors influencing the service decision process Government Savings Bank Business Loan in Ubon Ratchathani Province. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 6(1), 85-106. Retrieved from https://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/180
Section
Research Article(บทความวิจัย)