การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง สุขภาพ กีฬา นันทนาการและอาชีพผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

Development of Physical, Sporting, Recreational, and Occupational Activities for Elders in Ban Tiw sub-district, Lom Kao district, Phetchabun Province

  • สรวงพร กุศลส่ง ครุศาสตร์
  • วิชญาพร อ่อนปุย
  • พิชญาภา ตรีวงษ์
Keywords: กีฬา, นันทนาการ, อาชีพ, ผู้สูงอายุในชุมชน, Sports, Recreations, Occupations, Elders within Community

Abstract

     การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ1.ศึกษาบริบทผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 2.สร้างและทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรม กีฬา นันทนาการและอาชีพผู้สูงอายุในชุมชน 3.ประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุหลังได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรม กีฬา นันทนาการและอาชีพผู้สูงอายุ ในชุมชน และ 4.ส่งเสริมนักศึกษาให้สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากการศึกษา สู่การปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับชุมชนกลุ่มเป้าหมาย คือผู้สูงอายุในชุมชนตำบลบ้านติ้ว จำนวน 105 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. การศึกษาบริบทผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1) ด้านอาชีพ เรียงลำดับดังนี้ (1) เกษตรกร (2) เลี้ยงหลาน (3) ค้าขาย 2) ด้านรายได้ พบว่า (1) รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (2) รับจากลูกหลาน (3) ค้าขาย 3) ด้านการเป็นอยู่มักอาศัยอยู่กับลูกหลาน 4) ด้านสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน ได้แก่ ผ้ามุก 5) ด้านความต้องการ (1) อยากให้มีการจัดกิจกรรมใหม่ ๆ และอยากให้มี การจัดกิจกรรมอย่างมาก (2) ผลการสร้างและทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรม พบว่านักศึกษาสามารถออกแบบกิจกรรมโดยบูรณาการร่วมกัน 3 สาขาวิชาได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและนักศึกษาสาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี พร้อมทั้งเป็นผู้นำผู้ตามในการฝึกซ้อมเพื่อนและดำเนินกิจกรรมร่วมกันได้ 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุหลังได้รับการจัดกิจกรรมพบว่า 1) ด้านการปฏิบัติกิจกรรม กีฬา นันทนาการ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (¯x= 4.68, S.D= 0.18) อยู่ในระดับมากที่สุด 2) ด้านการผลิตดอกไม้มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (¯x= 4.75, S.D= 0.17) อยู่ในระดับมากที่สุด 3) ด้านการผลิตกระเป๋าผ้ามุก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (¯x= 4.79, S.D = 0.17) อยู่ในระดับมากที่สุด 4) ด้านการสร้างพวงกุญแจผ้ามุก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (¯x= 4.82, S.D = 0.13)อยู่ในระดับมากที่สุด 4) ผลการปฏิบัติของนักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากการศึกษาสู่การปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับชุมชนได้โดยสามารถร่วมดำเนินการออกแบบกิจกรรมวางแผนการปฏิบัติกิจกรรมจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

     The purposes of this research were 1) to study the context of the elders living in Ban Tiw sub-district, Lom Kao district, Phetchabun Province; 2) to develop and implement a form of sporting, recreational, and occupational activities for the elders living in the community; 3) investigate the satisfaction towards the form of sporting, recreational, and occupational activities for the elders living in the community; and 4) encourage students to apply their knowledge to engage with the communal activities. The participants were 105 elders living in Ban Tiw sub-district. The data were analyzed using means and standard deviation. The findings were as follows : 1) The findings from the study of the context of the elders living in Ban Tiw sub-district, Lom Kao district, Phetchabun Province were as follows. Regarding occupation,the elders took up the occupations of farmers, babysitters, and sellers of goods, respectively. Concerning income, the elders earned revenues from old-age pensions; relatives; and selling of goods. Regarding livelihood, the elders lived with their close relatives. Regarding community products, the product was pearl-patterned cloths. Concerning the needs, the elders wanted to be involved in newer and more activities. 2) The findings from the development and implementation of the activities showed that the students could design the activities by integrating knowledge across three disciplines of Early Childhood Education, Physical Education, and Career and Technology Education and exhibited good leadership and followership while participating in and running the whole process of the activity. 3) The findings from the investigation of the elders’ satisfactionafter participating in the activities were as follows. The elders showed the highest level of satisfaction towards the sporting, recreational, and occupational activities at (x ̅= 4.68, S.D.= 0.18, making of flowers at (x ̅= 4.75, S.D.= 0.17), making of pearl-patterned cloth bags at (x ̅=4.79, S.D.= 0.17), and making of pearl-patterned cloth key rings at (x ̅=4.82,S.D.=0.13). 4) The students could apply their knowledge to engage with the communal activities by successfully co-planning, co-designing, and co-running the activities.

References

กรมสุขภาพจิต. (2563, 5 ตุลาคม). ก้าวย่างของประเทศไทย สู่‘สังคมผู้สูงอายุ’อย่าง สมบูรณ์แบบ. https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=30476

ชมพูนุท พรหมภักดิ์. (2556). การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย. สำนักวิชาการ.

นวลฉวี ประเสริฐสุข. (2559). การศึกษาแนวทางส่งเสริมความสุขของผู้สูงอายุในอาเซียน. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร.

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์. (2564). โครงการยุวชนอาสาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์.

มารุต พัฒผล. (2557). รูปแบบการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการรู้คิดและความสุขในการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา. วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 7(3), 682-699.

วรรณวิสาข์ ไชยโย. (2555, 10 มีนาคม). ทรรศนะเรื่องความสุขในผู้สูงอายุ กรณีศึกษาบ้านวัยทองนิเวศน์. http://journal.human.cmu.ac.th.

ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย-อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์. (2554, 23 ธันวาคม). ศูนย์ข้อมูประเทศไทย-อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์. http://phetchabun.kapook.com/%E0%B8%

สำนักงาน ก.พ. (2560, 1 ตุลาคม). การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ. https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/document/ocsc-2017-eb01.pdf

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (2558). วาระปฏิรูปที่ 30 : การปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัย. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์. (2562, 10 มีนาคม). วิเคราะห์สถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2562. http://phchabun.nso.go.th

อนุวัติ คูณแก้ว. (2562). การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สู่ผลงานทางวิชาการเพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Published
2022-06-21
How to Cite
กุศลส่งส., อ่อนปุยว., & ตรีวงษ์พ. (2022). การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง สุขภาพ กีฬา นันทนาการและอาชีพผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์: Development of Physical, Sporting, Recreational, and Occupational Activities for Elders in Ban Tiw sub-district, Lom Kao district, Phetchabun Province. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 6(1), 61-84. Retrieved from https://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/178
Section
Research Article(บทความวิจัย)