แนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสื่อกกเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ชุมชนบ้านหัวดง ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

Development Guideline of Upgrading Product Processing from Reed Mats to Increase Value Added to Community Products of Ban Hua Dong, Nong Mi Sub-district, Rasisalai district, Sisaket Province

  • ญาณิศา ศรีบุญเรือง Sisaket Rajabhat University
Keywords: การยกระดับผลิตภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสื่อกก, การเพิ่มมูลค่า, Upgrading Product, Product Processing from Reed Mats, Increase Value Added

Abstract

     การวิจัยเรื่อง แนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสื่อกกเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนบ้านหัวดง ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิธีการสังเกต การสัมภาษณ์ การระดมความคิดเห็น มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันในการดำเนินงานของกลุ่มทอเสื่อกกบ้านหัวดง ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 2) เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน จากการทอเสื่อกกของกลุ่มทอเสื่อกกบ้านหัวดง ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสื่อกกเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนบ้านหัวดง ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์และการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อให้ได้ข้อมูลด้านข้อเท็จจริง ข้อมูลความคิดเห็น และเจตคติ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการสัมภาษณ์จำนวน 18 คนและผู้ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นจำนวน 9 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันในการดำเนินงานประกอบด้วยด้านการผลิต ด้านการขายและการตลาด ด้านการเงินและบัญชี และด้านการบริหารงานทั่วไป 2) ต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมดเกิดขึ้นในส่วนของงานด้านการผลิต หากคำนวณหาผลตอบแทนหรือกำไรที่เป็นเงินสดพบว่าผลิตภัณฑ์ทั้งเจ็ดรายการ คือ เสื่อม้วน เสื่อพับ 2 พับ เสื่อพับ 3 พับ อาสนะพระ ปลอกหมอน กล่องกระดาษชำระและกระเป๋า มีความสามารถทำกำไรที่เป็นเงินสดทุกรายการแต่หากคำนวณผลตอบแทนตามหลักการบัญชีพบว่ามีเพียงอาสนะพระ ปลอกหมอน กล่องกระดาษชำระและกระเป๋าที่มีความสามารถในการทำกำไรตามหลักการบัญชี 3) แนวทางในการยกระดับผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากเสื่อกกเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนด้วย IQDD Model ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ I : Identity (ด้านเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์) Q : Quality (ด้านการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์) D : Development (ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์) และ D : Demand (ด้านความต้องการของผู้บริโภค)

     The study on the guideline in upgrading product processing from the reed mats to increase value added to community products of Ban Hua Dong, Nong Mi Sub-district, Rasisalai district, Sisaket province was used a qualitative research methodology by using observing, interviewing and brainstorming. The objectives were as follows: (1) To study the current conditions in operating of the reed mat weaving group at Ban Hua Dong, Nong Mi Sub-district, Rasisalai district, Sisaket province, (2) To study the cost and return of the reed mat weaving of Ban Hua Dong Reed Weaving Group, Nong Mi Sub-district, Rasisalai district, Sisaket province, and (3) To study the guideline in upgrading product processing from reed mats to increase value added to the community products of Ban Hua Dong, Nong Mi Sub-district, Rasisalai district, Sisaket province. This research used a qualitative research method by interviewing and brainstorming sessions to obtain the factual information, opinion mining and attitudes. 18 key informants in the interviewing and 9 participants in the brainstorming. The results of the research were as follows : (1) Current conditions in operating consisted of production, sales and marketing, finance and accounting and general administration. (2) All operating costs were incurred in the production sector, when calculating the return or profit in cash, it was found that all seven products such as roll mats, 2 fold mats, 3 fold mats, seat for the Buddhist monk, pillowcases, tissue paper containers and bags are can making cash profit, but if the return was calculated according to the accounting principles. It was found that only the seat for the Buddhist monk, pillowcases, tissue paper containers, and bags were capable of making profit according to the accounting principles. (3) The guideline in upgrading product processing from the reed mats to increase value added to community products with the IQDD model consists of 4 aspects : 1) I : Identity of product, 2) Q : Quality Product Certification, 3) D : Development of Product, and 4) D : Demand of Consumer.

References

จรัสศรี โนมี, วรีวรรณ เจริญรูป และจิตรานุช ชัยนันท์. (2562). การเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตะกร้าหวายบ้านทาทรายมูล ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย. วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา, 3(2), 22-24.

จำนงค์ รองตะกั่ว. (2553). การจัดการความรู้ของกลุ่มทอเสื่อกกบ้านเตย ตำบลวังหินอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา [รายงานการศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญญา. (2558). แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของผลิตภัณฑ์ชุมชนเสื่อกก ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

พัชรียา เพ็ชรพราว. (2556). กระบวนการในการใช้เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ระดับสากลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม. มหาวิทยาลัยศิลปากร.

วิศรุตา อรุณรัตน์. (2553). ต้นทุนและผลตอบแทนการทำเสื่อกระจูดของกลุ่มเสื่อกระจูดทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง [วิทยานินพธ์ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สุจินดา เจียมศรีพงษ์ และปิยวัน เพชรหมี. (2560). การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย: กรณีศึกษา ผ้าทอลายโบราณ. วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร, 10(4), 80-81.

โสภาวรรณ ตันหยง. (2547). การวิเคราะห์ทางการเงินในการลงทุนผลิตภัณฑ์สินค้าหัตถกรรมของกลุ่มทอเสื่อกกเสม็ดงาม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี [วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

อภิชาต วาที. (2556). การพัฒนามาตรฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา: กลุ่มอาชีพทอเสื่อกกในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองวัววง อำเภอทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา. กระทรวงการต่างประเทศ.

อภิญญา จันทะหาร. (2551). ธุรกิจกลุ่มทอสื่อกก บ้านหนองไม้ตาย ตำบลดอนเงินอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม [รายงานการศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

Fehr, E., & Falk, A. (1999). Wage rigidity in a competitive incomplete contract market. Journal of Political Economy, 107(1), 106-134.

Porter, M.E. (2005). The Competitive Advantage Creating and Sustaining Superior Performance. The Free Press.

Published
2022-06-25
How to Cite
ศรีบุญเรืองญ. (2022). แนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสื่อกกเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ชุมชนบ้านหัวดง ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ: Development Guideline of Upgrading Product Processing from Reed Mats to Increase Value Added to Community Products of Ban Hua Dong, Nong Mi Sub-district, Rasisalai district, Sisaket Province. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 6(1), 228-247. Retrieved from https://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/174
Section
Research Article(บทความวิจัย)