การเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจต่อบริษัทขนส่งพัสดุในประเทศไทยของกลุ่มผู้ใช้บริการเจเนอเรชั่นวาย

Comparison of Service Quality and Satisfaction with Parcel Delivery Companies in Thailand on Generation Y Customers

  • ณัฐพล มอญเพชร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Keywords: คุณภาพการให้บริการ, ความพึงพอใจ, บริษัทขนส่งพัสดุ, เจเนอเรชั่นวาย, Service quality, Satisfaction, Parcel delivery companies, Generation Y

Abstract

     การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจต่อบริษัทขนส่งพัสดุในประเทศไทยของกลุ่มผู้ใช้บริการเจเนอเรชั่นวาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการให้ บริการและความพึงพอใจต่อบริษัทขนส่งพัสดุในประเทศไทยของกลุ่มผู้ใช้บริการเจเนอเรชั่นวาย ที่มีอายุระหว่าง 22-37 ปีที่เคยใช้บริการจากบริษัทขนส่งเอกชนเคอรี่เอ็กซ์เพรส แฟลชเอ็กซ์เพรส และเจแอนท์ทีเอ็กซ์เพรส (ทั้ง 3 บริษัท) จำนวน 400 คน โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม ที่เก็บจากการทำแบบสำรวจออนไลน์ผ่านฟอร์ม ใช้สถิติพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 29-32 ปี มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ที่ได้รับเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001-30,000 บาท จำนวนเฉลี่ย ในการใช้บริการบริษัทขนส่งเฉลี่ย 3-4 ครั้งต่อเดือน โดยปัจจัยในการเลือกใช้บริการคือ ความสะดวก (มีสาขาที่ใกล้ที่พักอาศัย/ที่ทำงาน) บริษัทเคอรี่เอ็กซ์เพรส มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดในด้านคุณภาพการให้บริการ และความพึงพอใจในการให้บริการ

      The purposes of the research “comparison of service quality and satisfaction with parcel delivery companies in Thailand on generation Y customers” was to compare the service quality and satisfaction of parcel delivery companies in Thailand on generation Y customers. This study was carried out on a sample of 400 customers between the age of 22-37 years old who have been customers of 3 private parcel delivery companies (Kerry Express, Flash Express, and J&T Express) via questionnaires. The data from online questionnaires was analysed into descriptive statistics. The frequency, percentage, mean, standard deviation and hypothesis testing. were used to analyze the data. The research found that most of respondents were female and unmarried that between the age of 29-32 years old. Most of them graduated with bachelor’s degree. They were employees in private companies and the average monthly income around 20,001-30,000 baht. The frequency of using parcel delivery service were 2-3 times per month. Factors that affect in choosing the service were convenience (branch close to your residence or office). Kerry Express was the highest average score with service quality and satisfaction with service.

References

กมลชนก หมีปาน. (2564). อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการและส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทขนส่ง เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จำกัด ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, 10(1), 25-33.

กรมสุขภาพจิต. (2562). Gen Y/Gen Me กลุ่มผู้กุมชะตาโลก. กรมสุขภาพจิต. https://www.dmh.go.th/news/view.asp?id=1251

กุลฑลี รื่นรมย์. (2549). การวิจัยการตลาด (พิมพ์ครั้งที่5). โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

จารุพร ตั้งพัฒนกิจ. (2563). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ และการบอกต่อในการใช้บริการ บริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 28(3), 1-20.

ฐาณพัฒฌ์ ภูแดนกลาง. (2564). คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่ง บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด. วารสารศิลปการจัดการ, 5(1), 17-29.

ทิพย์มณฑา เหล่ากสิการ. (2563). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการให้บริการขนส่งสินค้า และพัสดุระหว่าง เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส และเคอรี่ เอ็กซ์เพรส. วารสารศิลปการจัดการ, 5(1), 45-57.

นนฑพร ปิ่นวิเศษ. (2561). พฤติกรรมการใช้บริการบัตรเครดิตของคนไทยเจเนอเรชันวาย ในกรุงเทพมหานคร [การค้นคว้าแบบอิสระ]. มหาวิทยาลัยสยาม.

ปุณณดา จิตรักญาติ. (2563). ความสัมพันธ์ระหว่าง คุณภาพการบริการ การตระหนักรู้ใน

ตราสินค้า กับความพึงพอใจด้าน ราคาของ บริษัทเคอรี่เอ็กซ์เพรส จำกัด ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารสมาคมนักวิจัย, 25(2), 208-223.

มาเก็ตเธียร์. (2564). สรุปตัวเลขตลาดอีคอมเมิร์ซ 2020 พร้อมเทรนด์ 2021. https://marketeeronline.co/archives/207221

_______. (2564). ตลาดขนส่งพัสดุเติบโต แต่ละแบรนด์ต้องปรับกลยุทธ์สปีดหนีคู่แข่งทั้ง ‘ราคา-ความเร็ว. https://marketeeronline.co/archives/222852

มาฆมาส กาญจนากร. (2549). “สมรรถนะที่จำเป็นและที่มีอยู่ในปัจจุบนัของเภสัชกรซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ในเขต ภาคเหนือ” [การค้นคว้าแบบอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ราณี ศรีไพบูลย์. (2563). คุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจดด้านการขนส่งสินค้าของ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส จำกัด . ใน ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ (บ.ก.), การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11.(น. 605-611). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

สำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. (2563). รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2563. ม.ป.พ.

Published
2022-06-21
How to Cite
มอญเพชร์ณ. (2022). การเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการและความพึงพอใจต่อบริษัทขนส่งพัสดุในประเทศไทยของกลุ่มผู้ใช้บริการเจเนอเรชั่นวาย: Comparison of Service Quality and Satisfaction with Parcel Delivery Companies in Thailand on Generation Y Customers. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 6(1), 24-39. Retrieved from https://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/166
Section
Research Article(บทความวิจัย)