การศึกษาสังคมและวัฒนธรรมไทย  

  • ไพฑูรย์ มีกุศล

Abstract

บทคัดย่อ 

ความนำ

การศึกษาสังคมและวัฒนธรรมไทยในบทความนี้จะใช้แนวคิดที่ สำคัญ 3 ประการ คือ

  1. การให้ความหมายและแนวคิดในการศึกษาสังคมเริ่มจากนัก วิชาการตะวันตกที่สนใจศึกษาวิจัยสังคมไทย และเป็นแรงกระตุ้นให้ วิชาการไทยศึกษาสังคมไทยโดยใช้วิธีการศึกษาอย่างเป็นระบบ
  2. การให้ความหมายและแนวคิดในการศึกษาวัฒนธรรมไทยแรก เกิดจากความสนใจศึกษาวัฒนธรรมไทยของนักวิชาการตะวันตก และเป็น แรงกระตุ้นให้นักวิชาการไทยศึกษาวัฒนธรรมไทยโดยใช้วิธีการศึกษาอย เป็นระบบ
  3. การศึกษาสังคมและวัฒนธรรมไทยทำให้เข้าใจลักษณะสังคมและ วัฒนธรรมไทยในสมัยจารีต สมัยใหม่และสมัยพัฒนาว่าสังคม และวัฒนธรรม ไทยมีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้เหมาะสมกับยุคสมัยตลอดเวลา

        จากแนวคิดทั้ง 3 ประการดังกล่าวจะชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการศึก สังคมไทยซึ่งเป็นการศึกษาอย่างมีระบบเมื่อ 70 ปีมาแล้ว จากนักวิชาการ ตะวันตกคือโครงการวิจัยคอร์แนล-ประเทศไทย (The Cornell Thai-land Project) ซึ่งก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2490 และได้เริ่มงานในปีถัดมา โด ศาสตราจารย์ ดร.ชาร์ป (Lauriston Sharp) เป็นหัวหน้าโครงการ ผู้ร่วม งานประกอบด้วยนักวิชาการอเมริกัน และไทยรวม 12 คน ผลงานของนัก วิชาการอเมริกันที่ศึกษาชุมชนบางชันได้เริ่มตีพิมพ์งานในรูปของบ และหนังสือตั้งแต่ พ.ศ. 2491 (ค.ศ. 1948) เป็นต้นมา ผลงานที่สำคัญชนิดหนึ่งได้แก่บางชัน ประวัติศาสตร์สังคมของชุมชน ชนบทแห่งหนึ่งในประเทศไทย (Bang Chan : Social History of a Rural Commu-nity in Thailand, 1978) ซึ่งให้ความสำคัญด้านพลวัตและกระบวนการ เปลี่ยนแปลงทางสังคมของบ้านบางชัน อำเภอบางกะปิ จังหวัดพระนคร (ชื่อขณะนั้น) โดยศึกษาย้อนขึ้นไปตั้งแต่การตั้งบ้านบางชันใ พ.ศ. 2383 (ค.ศ.1843 ตรงกับสมัยรัชกาลที่3) ถึงรา พ.ศ.2500 (ค.ศ. 1957) ในระยะแรกอยู่ในวงจำกัดแล้วค่อย ๆ ขยายวงกว้างและหลาก หลายมากขึ้นตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

References

บรรณานุกรม

ขจร สุขพานิช.(2510). ฐานันดรไพร่ อนุสรณ์เนื่องในงานฌาปนกิจศพ นางพันสรรพกิจโกศล ณ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ 6 ธันวาคม 2510.

จิตร ภูมิศักดิ์.(2518). โฉมหน้าศักดินาไทย กรุงเทพฯ : ชมรมหนังสือ แสงตะวัน.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา.(2548)แนวทางและวิธีวิจัยสังคม.

ไทย กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์ จำกัด.

นิธิ เอียวศรีวงศ์.(2525)วัฒนธรรมกระฎุมพีกับวรรณกรรมต้นรัตนโกสินทร์ วารสารธรรมศาสตร์ 11 (1).

ลินจง   สุวรรณโภคิน.(2525)ชีวิตความเป็นอยู่ในกรุงสยามในทัศนะของ ชาวต่างประเทศระหว่าง พ.ศ. 2383-2384 กรุงเทพฯ : ธนประดิษฐ์การพิมพ์.

ประสาท หลักศิลา.(2514). สังคมวิทยา กรุงเทพฯ : ก้าวหน้า. ไพฑูรย์ เครือแก้ว.(2506). ลักษณะสังคมไทยและการพัฒนาชนบท

กรุงเทพฯ: การพิมพ์เกื้อกูล.

ไพฑูรย์ มีกุศล.(2539). “ลักษณะสังคมไทย” ในไทยศึกษา หน่วยที่ 6

สาขาวิชาศิลปะศาสตร์

นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ราชบัณฑิตยสถาน.(2556). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.

พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน.
ลา ลูแบร์.(2510).จดหมายเหตุลาลูแบร์ ฉบับสมบูรณ์ พระนครโรงพิมพ์รุ่งเรืองรัตน์.

เสฐียรโกเศศ นามแฝง.(2515).ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม พระนคร :

บรรณาคาร.

สุพัตรา สุภาพ.(2525). สังคมและวัฒนธรรมไทย กรุงเทพฯ :

ไทยวัฒนาพานิช.

สุเทพ สุนทรเภสัช.(2548). ชาติพันธุ์สัมพันธ์ : แนวคิดพื้นฐานทางม วิทยาในการศึกษา อัตลักษณ์ กลุ่มชาติพันธุ์ ประชาชาติ

การจัดองค์กรความสัมพันธ์ กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.

อคิน รพีพัฒน์, ม.ร.ว..(2512). สังคมไทยในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์

พ.ศ. 2325-2416 กรุงเทพฯ: มูลนิธิตตำราสังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Landis, Judson,R.(1971).Sociology: Concepts and Characteris

tics. Belmont : Wadworth Publishing Company Inc.

Sharp, Lauriston and Hanks, Lucien M.(1978). Bang Chan Social History of a Rural Community in Thailand. Ithaca and London : Cornell University Press.

Robertson, Ian.(1977). Sociology. New York : Worth Publisher., Inc.
Published
2017-06-26
How to Cite
มีกุศลไ. (2017). การศึกษาสังคมและวัฒนธรรมไทย  . วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 1(1), 9-27. Retrieved from https://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/13
Section
Academic Article (บทความวิชาการ)