ความพึงพอใจต่อวิธีการประเมิน 360 องศา ที่นำมาใช้กับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : ระดับปฏิบัติการ

Satisfaction of the 360 Degree Assessment Methods Used to Evaluate the Performance of the Supporting Staff at the Faculty of Veterinary Science, Mahidol University: Practitioner Level

  • รุจิกาญจน์ วัชรเลิศฐิติกุล 0949456922
  • วีรพงษ์ พรรณสมบุญ
  • ยุพิน คุ้มกัน
Keywords: ความพึงพอใจ, ประเมิน 360 องศา, การประเมินผลการปฏิบัติงาน, Satisfaction, 360-degree assessment, Performance evaluation

Abstract

 

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการประเมิน 360 องศา ที่นำมาใช้กับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน (2) เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อวิธีการประเมิน 360 องศา จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาในด้านที่มีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ
(Survey Research) รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 60 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 16 คน และบุคลากรสายสนับสนุนระดับปฏิบัติการ จำนวน 44 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที และทดสอบค่าเอฟ

ผลการวิจัย พบว่า (1) บุคลากรสายสนับสนุนระดับปฏิบัติการ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก
(2) บุคลากรที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน และควรดำเนินการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรเพิ่มมากขึ้น เช่น มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปี มีการจ่ายเงินเกษียณให้กับผู้เกษียณอายุราชการ  เป็นต้น

Abstract

            The aims of this research were (1) to study the satisfaction in various aspects related to the 360-degree assessment method for the performance evaluation of non-academic personnel (2) to compare the satisfaction levels of the 360-degree assessment method classifying by personal factors and to provide development guidance in areas which affecting the performance evaluation of non-academic personnel. This research was a survey research which collected data by using questionnaire with the confidence levels at 0.95. The samples were 60 employees of Faculty of Veterinary Science, Mahidol University which consist of 16 executives and 44 non-academic personnel (Practitioner Level). The statistics used for data analysis were frequency, mean, percentage, standard deviation, t-test and F-test.  

            The results revealed that (1) the overall satisfaction of non-academic personnel was at a high level and all aspects satisfaction were at a high level. (2) Different personal factors did not affect the satisfaction result and Faculty of Veterinary Science, Mahidol University should provide more benefits to employees such as offer Influenza and Rabies Vaccinations and provide special payment for retirement, etc.

References

เอกสารอ้างอิง

กิ่งกาญจน์ ศิริบุญโกศัย. (2554). ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติต่อระบบการประเมินผลการปฎิบัติงานแบบ 360 องศา และความผูกพันกับองค์การของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเขตห้วยขวาง (ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ.

นวพร อัมพวา. (2556). การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์การ. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.ใน รายงานการประชุมวิชาการประจำปีสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2556, น. 2-18. นครปฐม: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

รัตนา เครือพึ่ง. (2550). ความคิดเห็นของบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบ 360 องศา. เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

วรรณวิภา ไตลังคะ. (2552). ระบบการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบ 360 องศา เพื่อการพัฒนาอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน( รายงานการวิจัย).ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยปทุมธานี.

อุบลรัตน์ ชูศรี. (2553). การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู ตามแนวคิดการประเมินแบบ 360 องศา กรณี ศึกษา : โรงเรียนสามบ่อวิทยา อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน). มหาวิทยาลัยทักษิณ. สงขลา.

Ghorpade, J., Chen, M., & Caggiano, J. (1995). Creating quality-driven performance appraisal system. Academy of Management Executive, 9, 32-41.

Guthrie, J.P. (2001). High-involvement work practice, turnover, and productivity: evidence from New Zealand. Academy of Management Journal, 44, 180-190.

Kuvaas, B. (2008). An exploration of how the employee-organization relationship affect the linkage between perception of developmental human resource practice and employee outcomes. Journal of Management Studies, 45, 1-25.

Mayer, R.C., & Davis, J.H. (1998). The effect of performance appraisal system on trust for management: a field quasi-experiment. Journal of Applied Psychology, 84, 123-136.

Noe, R.A., et al. (2004). Fundamental Human Resource Management. New York: McGraw Hill.

Pettijohn, C.E., Pettijohn, L.H., & Amico, M. (2001). Characteristics of performance appraisal and their impact on sales force satisfaction. Human Resource Development Quarterly, 12, 127-146.

Published
2021-06-17
How to Cite
วัชรเลิศฐิติกุลร., พรรณสมบุญว., & คุ้มกันย. (2021). ความพึงพอใจต่อวิธีการประเมิน 360 องศา ที่นำมาใช้กับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : ระดับปฏิบัติการ: Satisfaction of the 360 Degree Assessment Methods Used to Evaluate the Performance of the Supporting Staff at the Faculty of Veterinary Science, Mahidol University: Practitioner Level. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 5(1), 133-149. Retrieved from https://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/127
Section
Research Article(บทความวิจัย)