กลยุทธ์การปรับตัวในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ของธุรกิจ คาเฟ่สัตว์เลี้ยง กรณีศึกษา ธุรกิจร้านอินุคาเฟ่ ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Pet café business’s adaptation strategies during the COVID-19 pandemic: Case study of Inu Cafe in Hua Hin, Prachuap Khiri Khan

  • นนทิตา เปรมแปลก วิทยาการจัดการ
  • อริสสา สะอาดนัก
Keywords: กลยุทธ์, ธุรกิจคาเฟ่, สัตว์เลี้ยง, โควิด 19, Strategy, Business Café, Pets, COVID-19

Abstract

บทคัดย่อ

งานวิจัยเชิงคุณภาพนี้ได้ศึกษาธุรกิจร้านอินุคาเฟ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
1) กลยุทธ์การปรับตัวในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 และ 2) การดำเนินธุรกิจคาเฟ่สัตว์เลี้ยง ซึ่งเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ เจ้าของธุรกิจ จำนวน 1 คน พนักงานจำนวน 3 คน และลูกค้าของร้าน จำนวน 10 คน

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการใช้กลยุทธ์การปรับตัวทางการตลาดในด้านการพัฒนากลยุทธ์การตลาด มีปรับการขายโดยการขายคูปองและการจัดโปรโมชันให้กับลูกค้า รวมไปถึงการรักษาฐานลูกค้าเก่าเพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ ด้านการจำแนกกลุ่มลูกค้าในเรื่องการบริการให้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการเพื่อสร้างความประทับใจ และสร้างความแตกต่างจากร้านอื่น ๆ ด้านกลยุทธ์การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์มีการเพิ่มเมนูอาหารและเครื่องดื่ม มีการจัดชุดอาหารที่มีราคาถูกกว่าการสั่งอาหารแยก โดยลูกค้าสามารถเลือกเมนูอาหารและเครื่องดื่มใดก็ได้ รวมถึงการเพิ่มพื้นที่ถ่ายรูป และด้าน

การออกแบบโครงสร้างองค์กรมีการปรับรูปแบบการให้บริการ โดยการเพิ่มมาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า

 

Abstract

              A qualitative research aimed to study at the Inu Café establishment on 1) the adaptation strategies during the COVID-19, and 2) the operations of the pet café business. The data were collected through interviews with key informants, the owner, 3 employees, and 10 customers of Inu Café.

              The research revealed that the café owner applied marketing adaptation strategies. Concerning sales strategies, the café sold coupons, offered sales promotions, and retained its existing customer base to allow for survival of its business. In relation to customer segmentation, the café provided services that meet customer needs to impress them and to differentiate itself from other cafés. Concerning its product positioning strategy, the café added more food and beverage choices on the menu and offered food and drink sets, which costed cheaper than à-la-carte dishes. In a set meal, the customers were allowed to choose any food and drink. Moreover, the café also enlarged the photo taking space. In terms of the organizational structure design, the owner added COVID-19 prevention measures to build confidence among customers.

References

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2563). สถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศ รายจังหวัดปี 2562. [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 21 มิถุนายน 2563. เข้าถึงได้จาก https://www.mots.go.th/more_news_new.php.

ชาญชัย อาจินสมาจาร. (2551). หลักการตลาด. กรุงเทพฯ: ปัญญาชน.

เทอร์ร่าบีเคเค. (2563). " หัวหิน " เมืองตากอากาศของไทยและต่างชาติ [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 19 มิถุนายน 2563. เข้าถึงได้จาก https://www.terrabkk.com/articles/197141/-หัวหิน-เมืองตากอากาศของไทยและต่างชาติ.

วิกรม สวาทพงษ์. (2552). รูปแบบการบริหารจัดการและกลยุทธ์การตลาดในการดำเนินงาน ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

วรมาศ บุบผาชาติ. (2557). ความภักดี ความมั่นคงและความผูกพันผ่านการตลาดเชิงประสบการณ์ของร้านคาเฟ่สัตว์เลี้ยง (วิทยานิพนธ์ของหลักสูตรศิลปศาสตร

มหาบัณฑิต นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

ศิริภา วิทยาพรพิพัฒน์. (2556). ผลกระทบของกลยุทธ์การปรับตัวทางการตลาดที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจเครื่องเรือนในประเทศไทย. (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.สำนักข่าวไทย. (2563). พิษโควิด-19 กระทบสัตว์เลี้ยงในเชียงใหม่ถูกทิ้งมากขึ้น. [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 19 มิถุนายน 2563. เข้าถึงได้จากhttps://www.mcot.net/viewtna/5e9fc637e3f8e40aef42f673.

สุภางค์ จันทวานิช. (2552). การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุมาลี กรดกางกั้น. (2556). หลักและวิธีการในการพิชิตใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 5(2), 132-146.

ADHPHKI. (2020). The New Coronavirus and Companion Animals - Advice for WSAVA Members. From http://adhphki.org/article/wsava-scientific-and-one-health-commites-advisory-document-updated-february-29th2020-new.

Melalin Mahavongtrakul. (2017). At the animal café. Taking a deeper look at a peculiar phenomenon. From https://www.bangkokpost.com/life/social-and-lifestyle/1230132/at-the-animal-caf%C3%A9.

Published
2021-06-17
How to Cite
เปรมแปลกน., & สะอาดนักอ. (2021). กลยุทธ์การปรับตัวในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ของธุรกิจ คาเฟ่สัตว์เลี้ยง กรณีศึกษา ธุรกิจร้านอินุคาเฟ่ ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์: Pet café business’s adaptation strategies during the COVID-19 pandemic: Case study of Inu Cafe in Hua Hin, Prachuap Khiri Khan. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 5(1), 116-132. Retrieved from https://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/116
Section
Research Article(บทความวิจัย)