การศึกษาการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยที่ปรากฏในรายการวาไรตี้ ทอล์กกะเทยช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2563

A study of the Mixing of English in Thai That Appeared on Talk With Toey Variety Shows from April to June, 2020

  • วัฒนากานต์ อินธิมาศ ครุศาสตร์
  • อัญชิษฐา บุญยืน
  • จิรัฐิพร ไทยงูเหลือม
Keywords: การปนภาษา, ชนิดของคำ, Language-mixing, part of speech and vocabulary

Abstract

 

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของการปนภาษาอังกฤษ
ในภาษาไทยและเพื่อแบ่งหมวดหมู่ของการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยที่พบในรายการ  วาไรตี้ทอล์กกะเทยช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยการรวบรวมข้อมูลจากเทปบันทึกการออกอากาศ จำนวน 10 ตอน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กรอบทฤษฎีการปนภาษา ผลการศึกษาพบว่าผู้ดำเนินรายการและแขกรับเชิญมีการใช้คำปนภาษาอังกฤษในบทสนทนาทั้งหมด 119 คำ แบ่งเป็นคำนามพบมากที่สุด 73 คำ คิดเป็นร้อยละ 61.34 รองลงมาคือคำกริยา 33 คำ คิดเป็นร้อยละ 27.73 คำคุณศัพท์ 12 คำ
คิดเป็นร้อยละ 10.08 และคำวิเศษณ์  1 คำ คิดเป็นร้อยละ 0.84 ตามลำดับ แต่ไม่พบ   
คำสรรพนาม คำสันธาน และคำอุทาน จากการศึกษาการปนภาษาอังกฤษในรายการ
วาไรตี้ทอล์กกะเทยที่พบสะท้อนให้เห็นว่าชนิดของการปนภาษาอังกฤษที่ใช้ในบทสนทนาภาษาไทย ไม่สอดคล้องกับหน้าที่และชนิดของคำตามหมวดคำภาษาไทยเสมอไป การปนของภาษาอังกฤษจำแนกได้เป็น  4 กลุ่ม ได้แก่ คำนามเปลี่ยนเป็นคำกริยา คำนามเปลี่ยนเป็นคำวิเศษณ์ คำกริยาเปลี่ยนเป็นคำนาม และคำกริยาเปลี่ยนเป็นคำวิเศษณ์ นอกจากนี้ผลการจำแนกหมวดหมู่ของคำปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยจากรายการ พบว่ามีการใช้การปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยที่เกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิตมากที่สุดคือจำนวน 48 คำ และการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยที่อยู่ในหมวดหมู่เทคโนโลยีพบน้อยที่สุดจำนวน 2 คำ ซึ่งการใช้คำปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยมีแนวโน้มทำให้คำในภาษาไทยเพิ่มมากขึ้นและจะทำให้ผู้ที่ใช้คำปนภาษาอังกฤษสามารถที่จะพูดสื่อสาร
ได้สะดวกมากขึ้น

 

Abstract

This research aimed to study the types of English mixing in Thai language and to divide the categories of the mixing of English in Thai appeared on Talk with Toey variety show from April to June, 2020. The researcher collected data from 10 parts of the content in the host conversations. The data was analyzed by using the mixed language theory framework. The study was found that moderator and guests used 119 mixing words in English. They were divided into 73 words of most common nouns or 61.34 percent, followed by 33 verbs or 27.73 percent, 12 adjectives or 10.08 percent, and 1 adverb or 0.84 percent, respectively, However, the researcher did not find the use of pronoun, conjunctions and interjections. According to the study of English mixing in the Talk with Toey variety show, it reflected the type of English mixing in Thai conversations that did not always correspond to the functions and types of words in Thai, which were classified into 4 groups: nouns switched over verbs, nouns switched over adverbs, verbs switched over nouns, and verbs switched over adverbs. In addition, the results of classification of English words mixing in Thai from this variety show. It was found that most of the use of English mixing in Thai words related to the lifestyle for 48 words and the least related to technology for 2 words. In conclusion, the use of mixing English with Thai language tends to increase the number of words in Thai and can make people who use mixing words with English will be able to communicate more conveniently.

 

 

References

เอกสารอ้างอิง

กำชัย ทองหล่อ. (2550). หลักภาษาไทย. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ์.

ดียู ศรีนราวัฒน์. (2542). ภาษากับสังคม. กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

นารีรัตน์ สมิงแก้ว. (2545). การปนภาษาอังกฤษในข่าวบันเทิงในหนังสือพิมพ์ไทย

รายวัน( วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

บุษกร พรมสะอาด. (2553). ทัศนคติของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อ

นิตยสาร Elle นิตยสาร Cleo และนิตยสาร Cosmopolitant. (วิทยานิพนธ์

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

พัชรี โภคาสัมฤทธิ์. (2550). การแปลอังกฤษเป็นไทย : ทฤษฎีและเทคนิค. (ม.ป.ท).

นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

วิไลศักดิ์ กิ่งคำ. (2550). ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

อนันต์ อ่วมศาสตร์ และเนาวรัตน์ อ่วมศาสตร์. (2540). ลักษณะภาษาไทย. กรุงเทพฯ:

ไทยวัฒนาพานิช.

Cambridge, (2020). Cambridge dictionnaries: Cambridge University Press.

Retrieved 27 October, 2020, from https://dictionary.cambridge.org

Published
2021-06-17
How to Cite
อินธิมาศว., บุญยืนอ., & ไทยงูเหลือมจ. (2021). การศึกษาการปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยที่ปรากฏในรายการวาไรตี้ ทอล์กกะเทยช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2563: A study of the Mixing of English in Thai That Appeared on Talk With Toey Variety Shows from April to June, 2020. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 5(1), 79-95. Retrieved from https://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/115
Section
Research Article(บทความวิจัย)