อิทธิพลของการทำตลาดเชิงเนื้อหาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจให้ผู้บริโภคใช้บริการแอปพลิเคชัน Viu

The Influence of Content Marketing on the Decision of Consumers to Use Viu Application

  • อนุสรา เรื่องโรจน์ มนุษยศาตร์
Keywords: การตลาดเชิงเนื้อหา, การตัดสินใจใช้บริการ, แอปพลิเคชัน Viu, Content Marketing, Service Decisions, Viu Application

Abstract

 

         

งานวิจัยเชิงปริมาณนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการตลาดเชิงเนื้อหาที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคแอปพลิเคชัน Viu จำนวน 166 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.921 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี อาชีพนักเรียน/นักศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 10,001 บาท ระดับการศึกษาปริญญาตรี คอนเทนต์เพื่อความบันเทิง (X1) และคอนเทนต์เพื่อให้ความรู้ (X3) มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชัน Viu (Y)           อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และการพยากรณ์คือ Y = 6.225 + (0.119)X1 + (0.135)X3

The objective of this quantitative research was to study the influence of content marketing on the decision making of 166 consumers of the Viu Application. The data collection tool was a questionnaire with a confidence coefficient of 0.921, and the collected data was analyzed using multiple regression analysis. The study results revealed that most of the questionnaire respondents were women, aged between 21 and 30 years old, students, earned a monthly income of less than 10,001 baht, and held a bachelor's degree. Entertainment content (X1) and educational content (X3) had an effect on their decision to use the Viu Application (Y) with a statistically significance level of 0.05, and the prediction equation was Y = 6.225 + (0.119) X1 + (0.135) X3

References

Tormoo. (2019). มีจำนวนสมาชิกผู้ใช้งานบริการสตรีมมิ่งแซงหน้าผู้ใช้บริการเคเบิ้ลทีวีแล้ว. สืบค้น 7 มิถุนายน 2563, จาก https://www.lcdtvthailand.com

Prakai. (2020). ในยุคที่ใครเร็ว...ชนะ! หายนะ COVID-19 จึงมาพร้อมกับโอกาสธุรกิจ video streaming. สืบค้น 7 มิถุนายน 2563, จาก https://www.marketingoops.com

Ais design center blog. (2018). รู้จัก “Streaming” ความบันเทิงที่สด ใหม่ พร้อมคุณประโยชน์มากมาย. สืบค้น 7 มิถุนายน 2563, จาก https://aisdc.ais.co.th/blog/trend/streaming.html

aitt88. (2020). การทำตลาดบนโซเชียลมีเดีย อย่างไร ? ให้ขายดิบ ขายดี (กลยุทธ์การตลาด). สืบค้น 1 มิถุนายน 2563, จาก https://marketeeronline.co/archives/120790

Steps Academy. (2017). 10 เหตุผลที่คุณควรทำ inbound marketing สุดยอดการทำการตลาดด้วยกฏแรงดึงดูด ตั้งแต่วันนี้ แบบ step by step. สืบค้น 1 มิถุนายน 2563, จาก https://stepstraining.co/strategyK.boonyen. (2020). วิดีโอสตรีมมิ่งคึก Viu รั้งที่ 2 รอง Netflix. สืบค้น 1 มิถุนายน 2563, จาก https://www.bizpromptinfo.com

Marketing Oops. (2017). ข่าวดี!! สาวกเกาหลี “Viu” เปิดตัวล่าสุดในประเทศไทย..ลำดับที่ 15 ในโลก เปิดให้บริการรับชมและดาวน์โหลดคอนเทนต์ระดับพรีเมียม. สืบค้น 2 มิถุนายน 2563, จาก https://www.marketingoops.com/pr-news/viu/

Wanpen Puttanont. (2020). 'วิว' ยอดผู้ใช้พุ่งแตะ 41.4 ล้านคน สะท้อนการเติบโต

'วิดีโอสตรีมมิ่ง'. สืบค้น 2 มิถุนายน 2563, จาก https://www.thebangkokinsight.com/295443/

ผศ.อภิชัจ พุกสวัสดิ์. (2559). การตลาดเชิงเนื้อหา. สืบค้น 11 กันยายน 2563, จาก

https://www.smartsme.co.th/content/33943

ภัทรนันท์ ไวทยะสิน. (2558). ลักษณะทั่วไปของงานบันเทิง. สืบค้น 13 กันยายน 2563, จาก http://auipattaranun.blogspot.com/2015/08/1.html

Published
2020-12-28
How to Cite
เรื่องโรจน์อ. (2020). อิทธิพลของการทำตลาดเชิงเนื้อหาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจให้ผู้บริโภคใช้บริการแอปพลิเคชัน Viu: The Influence of Content Marketing on the Decision of Consumers to Use Viu Application. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 4(2), 150-163. Retrieved from https://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/109
Section
Research Article(บทความวิจัย)