แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดเพื่อลดหนี้ NPLs สินเชื่อธุรกิจของธนาคารออมสิน

PRACTICE FOR DECREASE DEBTS OF NON-PERFORMING LOAN OF GOVERNMENT SAVINGS BANK

  • รุจิรา สวัสดิ์ 082-6151246
Keywords: ธนาคารออมสิน, หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้, Government Saving Bank, Non-Performing Loans.

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและสาเหตุของปัญหาการเพิ่มขึ้นของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในสินเชื่อธุรกิจของธนาคารออมสิน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ลูกค้าให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก คือ ปัจจัยที่เกิดจากลูกหนี้ ได้แก่ รายได้ ค่าใช้จ่าย ภาระหนี้ และสภาพคล่องของธุรกิจ อันดับสอง คือ ปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ จำนวนคู่แข่งทางการค้า ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และราคาน้ำมัน อันดับสาม คือ ปัจจัยที่เกิดจากธนาคาร ได้แก่ จำนวนเงินผ่อนชำระในแต่ละงวด ระยะการผ่อนชำระ และวงเงินอนุมัติ สำหรับปัญหาและอุปสรรคในการชำระคืนหนี้เงินกู้สินเชื่อธุรกิจของผู้ประกอบการมีทั้งปัจจัยที่เกิดจากลูกหนี้ ธนาคาร และสภาพแวดล้อม โดยปัญหาที่สำคัญของผู้ประกอบการ ได้แก่ ขาดทุนจากการประกอบการ สภาพเศรษฐกิจไม่ดี ค่าใช้จ่ายในครอบครัวและธุรกิจสูงขึ้น จำนวนเงินผ่อนชำระในแต่ละงวดสูงเกินไป และใช้เงินกู้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการกู้

ดังนั้น ธนาคารควรให้ความสำคัญในการพิจารณาสินเชื่อทั้ง 3 ปัจจัยโดยเฉพาะปัจจัยที่เกิดจากลูกหนี้ ได้แก่ ข้อมูลทางการเงินทั้งในด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย ภาระหนี้ และสภาพคล่องของธุรกิจ เพื่อป้องกันและพัฒนาลูกหนี้เพื่อไม่ให้เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

This study has the objectives to study the problems and causes of the problems that raised the debt of NPL for Government Savings Bank. The study found out that the most significant factors affecting loan repayments were the entrepreneurs’ business income, expenses, liabilities and liquidity. The secondary factors were concerning the business environment, including the economy status, the number of competitors, price of oil and consumer goods. And the third were the factors from the bank, including amount of payment installments, period of loan and financial amount. The problems and the obstacles in small business loan repayments feature the factors from entrepreneurs, commercial banks and business environments. The important entrepreneurs’ problems were business losses, economic recession, increase of family allowances and business expenditure, amount of payment installments and loan misappropriations. Therefore, the banks should emphasize all of these factors, especially the factors from the entrepreneurs, which were business income, expenses, liabilities, and liquidity. That would protect and develop the debtors for not to make a debt that would not cause the long term income efficiency.

References

ชนินทร์ พิทยาวิวิธ. (2533). สาเหตุของการที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้แก่

ธนาคารธนาคารแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ.

ธอส. (2540). มูลเหตุของหนี้ค้างชำระ. ม.ป.พ.. กรุงเทพฯ.

พรรณสุภา ศรประสิทธิ์. (2543). การเจรจาต่อรองเพื่อการแก้ไขหนี้. ม.ป.พ..

กรุงเทพฯ.

สุพจน์ เลิศรัตนวณิช. (2546). การเรียกเก็บหนี้เป็นงานหนึ่งที่ต้องอยู่ในความ

รับผิดชอบของฝ่ายจัดการสินเชื่อ. ม.ป.พ.. กรุงเทพฯ.

Published
2020-12-28
How to Cite
สวัสดิ์ ร. (2020). แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดเพื่อลดหนี้ NPLs สินเชื่อธุรกิจของธนาคารออมสิน: PRACTICE FOR DECREASE DEBTS OF NON-PERFORMING LOAN OF GOVERNMENT SAVINGS BANK. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 4(2), 139-149. Retrieved from https://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/107
Section
Research Article(บทความวิจัย)