การบริหารจัดการตลาดประชารัฐ กรณีศึกษาตลาดประชารัฐบ้านปรือคันตะวันออก ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

The Management of Pracharat Market : Case Study Preukan-Tawan-Ork Pracharat Market, Preu-Yai Sub-district, Khukhun District, Sisaket Province

  • จรูญ แช่มชื่น มนุษยศาสตร์
Keywords: บริหารจัดการ, ตลาดประชารัฐ, ตลาดประชารัฐบ้านปรือคันตะวันออก, ปัญหา, ความต้องการ, Management, Pracharat market, Preukan-Tawan-Ork market, problems, wanted

Abstract

 

บทคัดย่อ

วิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการตลาดประชารัฐบ้านปรือคันตะวันออก และ  เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ขายและผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ พบว่าการบริหารจัดการตลาดประชารัฐบ้านปรือคันตะวันออกเป็นการบริหารจัดการโดยชาวบ้านแสนสุข มีคณะกรรมการทั้งหมด 9 คน ตลาดประชารัฐเป็นตลาดแห่งเดียวของจังหวัดศรีสะเกษที่ไม่ได้รับงบสนับสนุนจากภาครัฐ เป็นการบริหารจัดการของชาวบ้านชุมชนแสนสุข ปัญหาที่พบคือ ขาดเงินสนับสนุนจากภาครัฐ สภาพทรุดโทรมของอาคารที่ใช้เป็นตลาดและบริเวณของตลาดสถานที่จอดรถแคบและการจัดการตลาดยังไม่เป็นระเบียบ  ต้องการเทคอนกรีตพื้นตลาด ขยายอาคารตลาด ปรับปรุงลานจอดรถ และปรับปรุงห้องสุขาให้สะอาดน่าใช้ต้องการให้จัดระเบียบการจราจร การจัดระเบียบภายในตลาดและติดชื่อร้าน และความต้องการของผู้บริโภคต้องการให้เพิ่มสินค้าสำหรับเลือกซื้อให้มากขึ้นและอาหารทะเล

Abstract

This research aimed to study the way of Preukan-Tawan-Ork Pracharat market and to study the problems and needs of sellers and consumers or buyers. It was found that the management of Preukan-Tawan-Ork Pracharat market is managed by the 9 committees of Saensook village, the market is the only one in Sisaket Province which doesn’t get any budgets from the government, it is managed by Saensook villagers. The problems found are the lack of budgets from the government, the dilapidated building of market and market area, the narrow parking lot and the disordered management.They need the more of the market ,to be covered with concrete  building  to be expanded the toilets to be clean and nice to use. They need the traffic organization inside of the market including tagging the name of shop and also the consumer’s needs are to increase the items for shopping and seafood.

References

กฤษณะ ดาราเรือง. (2560). การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ทางการตลาดวิสาหกิจ

ชุมชนบ้านเขาแหลม จังหวัดนครสวรรค์. มหาวิทยาลัยราชภัฎเจ้าพระยา.วารสารสุทธิปริทัศน์.

เกวลิน ช่วยบำรุง. (2554). ปัจจัยทางการตลาดผ่าน Mobile Marketing ที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

กระทรวงมหาดไทย. (2560). คู่มือ แนวทางการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ .

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (2550). มาตรฐานตลาด. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย.

คณาจารย์สาขาวิชาการตลาด. (2555). หลักการตลาด. กรุงเทพมหานคร: บริษัททริปเพิ้ล

เอ็ดดูเคชั่น จำกัด การพิมพ์.

ชนการต์ วิชาศิลป์. (2551). แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการตลาดสดขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา: เทศบาลตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก. ปริญญารัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ชินพันธ์ พัวรุ่งโรจน์. (2551). พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อในเขต

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

ทัศนา หงษ์มา. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการตลาด กับปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดของผู้บริโภคในตลาดนัดคลองผดุงกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์.

ธารนันท์ สุโนภักดิ์และดร.มนตรี วิบูลยรัตน์. (2557). ปัจจัยด้านการตลาดบริการและ

พฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ สินค้านำเข้าภายในซุปเปอร์มาร์เก็ต ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัย มข. มส. (บศ.) 2.

นางสาววาสนา อินทะแสง. (2559). การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดของธุรกิจคลินิกเสริมความงามที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ผศ.ดร. ปราโมทย์ ยอดแก้ว. (2559). ประชารัฐ : การตลาดตามวิถีพุทธ. มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต. วารสารศึกษาปริทัศน์ มจร. ปีที่ 4 ฉบับพิเศษ.

ภัทราพร ชูทอง. (2553). แนวทางการพัฒนาการจัดการตลาดสดเทศบาลตำบลเขาพนม

อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่. ปริญญารัฐประศาสนศาตรมหาบณั ฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น.วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

รุ้งตะวัน สินธุ์ลือนามและวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์. (2560). การจัดการและกลยุทธ์การแข่งขัน

ทางการตลาดของตลาดริมหน้าวัดดอนหวายในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. มหาวิทยาลัยศิลปากร. วารสาร Veridian E-Journal ฉบับภาษาไทย.

วลัยลักษณ์ อุทยวัฒนานนท์. (2553). การบริหารจัดการตลาดสดให้เป็นตลาดมาตรฐาน

ของเทศบาลเมืองพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร. ปริญญารัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

วิภาวี อัครบวร. (2552) การรับรู้กิจกรรมทางการตลาดของภาครัฐที่มีผลต่อแนวโน้มการ

ใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของประชาชนในกรุงเทพมหานคร. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

เศรษฐิการ จิตกาลดำรง. (2557). การจัดการตลาดสดจะนะ จังหวัดสงขลาตามทัศนะของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ.. (2550). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร: บริษัท

ธีระฟิลม์และไซเท็กซ์ จำกัด..

สรรควร สัตยมงคล. (2551). การจัดการตลาดนัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตาม

ทัศนะของผู้จำหน่ายสินค้าและผู้บริโภค.ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

สาคร สุขศรีวงศ์. (2550). การจัดการ: จากมุมมองนักบริหาร (พิมพ์ครั้งที่ 3).

กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ จี พี โซเบอร์พรินท์.

สิทธ์ ธรสรณ์. (2551). การตลาดจากแนวคิดสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร สำนักพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุปัญญา ไชยชาญ. (2551). การบริหารการตลาด กรุงเทพมหานคร: บริษทั พี.เอ.ลิฟวิ่ง จำกัด

สุมิตรา กันธะวงค์. (2552). พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อผักปลอดสารพิษจากเกษตรใน

จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สุรีวัลย์ สารีบุตร. (2550). ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการตลาดสด

เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย.ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

Published
2020-12-28
How to Cite
แช่มชื่นจ. (2020). การบริหารจัดการตลาดประชารัฐ กรณีศึกษาตลาดประชารัฐบ้านปรือคันตะวันออก ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ: The Management of Pracharat Market : Case Study Preukan-Tawan-Ork Pracharat Market, Preu-Yai Sub-district, Khukhun District, Sisaket Province. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 4(2), 126-138. Retrieved from https://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/106
Section
Research Article(บทความวิจัย)