การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา นาจะหลวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5

The Internal Quality Assurance of the NA CHALUAI SCHOOL GROUP in the Office of Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area 5

  • อรุณ แสงคำกุล Ratchathani University
  • เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม
  • สุรางคนา มันยานนท์
Keywords: การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา, ระดับการปฏิบัติ, กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ 6 ด้าน, Internal quality assurance, Performance level, 6 aspects of the Ministerial Regulation on Educational Quality Assurance

Abstract

 

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษานาจะหลวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ตามระดับการปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษานาจะหลวย กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 92 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน จากนั้นทำการเทียบสัดส่วนและสุ่มอย่างง่าย โดยศึกษาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 จำนวน 6 ด้าน ได้แก่     1. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2. การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 3. การดำเนินการตามแผน 4. การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ 5. การติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนา 6. การจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท จำนวน 45 ข้อ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องเฉลี่ยทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.926 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

ระดับการปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่มีต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษานาจะหลวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก    เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ 6 คือด้านการจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านที่ 1-5 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนา ด้านการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการดำเนินการตามแผน ด้านการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ

Abstract

The purposes of this research were to study the internal quality assurance of the NA CHALUAI SCHOOL GROUP in the office of Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area 5. According to the performance level of the school directors and teachers in the NA CHALUAI SCHOOL GROUP, the sample group of 92 people was determined the sample size based on the tables of Krejcie & Morgan (Robert V. Krejcie and Daryle W. Morgan), and then simple proportionality and randomization were performed. Regarding the study of the internal quality assurance of the basic education levels based on the Ministerial Regulation on Educational Quality Assurance B.E. 2561 (2018), it consisted of 6 aspects: 1) Determining educational standards for the school, 2) Preparing of educational management development plans for the school, 3) Implementing of the plan, 4) Evaluating and auditing quality, 5) Monitoring performance for development and 6) Submitting self-assessment report.

            The instrument used in the study was 45 items of 5-point Likert rating scale questionnaire with the index of item objective congruence of 0.96 and reliability of 0.926. The statistics used in this research were mean and standard deviation.

            Research findings were as follows:

The average level of overall performance on the internal quality assurance of the school directors and teachers in NA CHALUAI SCHOOL GROUP of the office of Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area 5 was at a high level. When considering each aspect, it was found that the sixth topic was the submitting self-assessment report and was found at the highest level. On the other hand, the first to fifth aspects were at high level in descending order as follows: monitoring performance for development, determining educational standards for the school, implementing of the plan, preparing of educational management development plans for the school and evaluating and auditing quality.

References

กรมณี ปาลี. (2556). การศึกษาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน, วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กระทรวงศึกษาธิการ. (2559). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่

ตุลาคม 2559

เฉลิมศักดิ์ สุภาผล, สกุลรัตน์ กมุทมาศ และ สำเริง นาครินทร์. (2550). การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูวิชาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4, หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

ทนงศักดิ์ โรจน์บูรณาวงศ์. (2550). ความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของครูใน

การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา, หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

นิพนธ์ พจชนะ. (2552). การศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายนาจะหลวย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5. การศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชธานี

บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

วันทนา เนื้อน้อย. (2560). การดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายใสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 การศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สุขใจ ดวงประเสริฐ. (2550). การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยบูรพา

Published
2020-12-28
How to Cite
แสงคำกุลอ., สมพงษ์ธรรมเ., & มันยานนท์ส. (2020). การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา นาจะหลวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 5: The Internal Quality Assurance of the NA CHALUAI SCHOOL GROUP in the Office of Ubon Ratchathani Primary Educational Service Area 5. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 4(2), 107-125. Retrieved from https://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/104
Section
Research Article(บทความวิจัย)