ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจ ส่งบทความตีพิมพ์

2021-07-20

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจ ส่งบทความตีพิมพ์ “วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม” ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฏาคม-ธันวาคม 2564 ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์   ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ดาวน์โหลด รายละเอียดรูปแบบวารสาร