แจ้งผลการพิจารณาคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2564 

2021-07-19

วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ( JOURNAL OF HUMAN AND SOCIETY SISAKET RAJABHAT UNIVERSITY ) ถูกจัดให้เป็น วารสารกลุ่มที่ 2 (รับรองผล ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567)

ตรวจสอบข้อมูลวารสาร

ผลการพิจารณาคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2564