1.
นิธิชัยอนันต์น, สุคันธรัตส. การเสริมสร้างพฤฒิพลังผู้สูงอายุด้านวัฒนธรรมในบุญประเพณีสงกรานต์อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์: The Promotion of Elderly Active Aging in Songkran Festival At Phanom Dong Rak District, Surin Province. JHUSO [Internet]. 2020Jun.30 [cited 2020Nov.24];4(1):87-106. Available from: http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/85