1.
วรรณทองศ. แนวทางการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีสู่ความเป็นเลิศชายขอบ EEC: The Development of Prachinburi province guideline to excellence on the marginal of EEC. JHUSO [Internet]. 2020Jun.30 [cited 2020Nov.24];4(1):15-2. Available from: http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/83