1.
มะลิงามด. การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ในเด็กก่อนวัยเรียนด้วย ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาติพันธุ์ไทย-เขมร: Pre-School Child Emotional Development Promotion Through the Local Wisdom of Thai-Khmer Ethnic Groups. JHUSO [Internet]. 2020Jun.30 [cited 2021Oct.21];4(1):124-49. Available from: http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/82