1.
สารรัตน์ธ. วัฒนธรรมการแห่พระอุปคุต : ความหมาย บทบาท และความเป็นมา ในชุมชนบ้านปะโด๊ะ ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ : Phra Upakhut Procession Culture : Meaning, Role and Background in Ban Pa Do Community, Prasat, Huay Tabtan, SiSaKet Province. JHUSO [Internet]. 2020Jun.30 [cited 2020Nov.24];4(1):33-7. Available from: http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/79