1.
ลิ้มจิตรกรว. การฟื้นฟูภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านเพื่อสุขภาพองค์รวมที่สัมพันธ์กับการพึ่งตนเองของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. JHUSO [Internet]. 2018Dec.25 [cited 2021Oct.21];2(2):64-. Available from: http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/51