เผือกบัวขาววิภวานี. “แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วม ของประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์”. วารสารมนุษย์และสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 4, no. 1 (June 30, 2020): 58-72. Accessed November 24, 2020. http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/86.