นิธิชัยอนันต์นวรัตน์, and สุคันธรัตสุรีย์ฉาย. “การเสริมสร้างพฤฒิพลังผู้สูงอายุด้านวัฒนธรรมในบุญประเพณีสงกรานต์อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์: The Promotion of Elderly Active Aging in Songkran Festival At Phanom Dong Rak District, Surin Province”. วารสารมนุษย์และสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 4, no. 1 (June 30, 2020): 87-106. Accessed November 24, 2020. http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/85.