ทบแปพฤกษชาติ. “ความรู้ ทัศนคติและความเชื่อเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะของประชาชน ในพื้นที่อำเภอปราสาท กาบเชิง และพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์: Knowledge, Attitude and Belief about Organ Donation of People in the Area of Prasat, Kap-Choeng and Phanom-Dong-Rak District, Surin Province. ”. วารสารมนุษย์และสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 4, no. 1 (June 30, 2020): 73-86. Accessed November 24, 2020. http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/84.