วรรณทองศิริวุฒิ. “แนวทางการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีสู่ความเป็นเลิศชายขอบ EEC: The Development of Prachinburi Province Guideline to Excellence on the Marginal of EEC”. วารสารมนุษย์และสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 4, no. 1 (June 30, 2020): 15-32. Accessed November 24, 2020. http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/83.