มะลิงามดรรชนี. “การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ในเด็กก่อนวัยเรียนด้วย ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาติพันธุ์ไทย-เขมร: Pre-School Child Emotional Development Promotion Through the Local Wisdom of Thai-Khmer Ethnic Groups”. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 4, no. 1 (June 30, 2020): 124-149. Accessed October 21, 2021. http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/82.