เนื้อนารุ่งทิวา. “แนวทางการพัฒนาการให้บริการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ”. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 3, no. 1 (June 26, 2019): 103-112. Accessed October 21, 2021. http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/66.