ลิ้มจิตรกรวิทยา. “การฟื้นฟูภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านเพื่อสุขภาพองค์รวมที่สัมพันธ์กับการพึ่งตนเองของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2, no. 2 (December 25, 2018): 64-84. Accessed October 21, 2021. http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/51.