ชนะศึกจุฑาสินี. “การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนโดยการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ”. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2, no. 1 (June 26, 2018): 48-60. Accessed October 21, 2021. http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/42.