ใจก้อนทิวาพร. “สวนสาธารณะกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2523 –ปัจจุบัน”. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 1, no. 2 (December 25, 2017): 85-101. Accessed October 21, 2021. http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/35.