กลมพันธ์อุษา. “ภูมิปัญญาการใช้เหล้ายาเพื่อสุขภาพของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ออสโตรเอเชียติก”. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 1, no. 1 (June 26, 2017): 29-41. Accessed October 21, 2021. http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/14.