วรรณทองศ. “แนวทางการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีสู่ความเป็นเลิศชายขอบ EEC: The Development of Prachinburi Province Guideline to Excellence on the Marginal of EEC”. วารสารมนุษย์และสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, Vol. 4, no. 1, June 2020, pp. 15-32, http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/83.