ชนะศึกจ. “การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนโดยการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ”. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, Vol. 2, no. 1, June 2018, pp. 48-60, http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/42.