ใจก้อนท. “สวนสาธารณะกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจของจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2523 –ปัจจุบัน”. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, Vol. 1, no. 2, Dec. 2017, pp. 85-101, http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/35.