กลมพันธ์อ. “ภูมิปัญญาการใช้เหล้ายาเพื่อสุขภาพของคนในกลุ่มชาติพันธุ์ออสโตรเอเชียติก”. วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, Vol. 1, no. 1, June 2017, pp. 29-41, http://huso-journal.sskru.ac.th/index.php/m1/article/view/14.